آرشیف

2014-11-17

مولانا کبیر فرخاری

ریحان جنت

 

 
چشم ارکشم زجیب تماشا به ســـوی تو                  افتم به زیرچوب خطرناک شــــوی تو
یابم نشان زقدرت یکتــــــــــای لایزال                   ازلابــــــلای آیــــــت خوانای روی تو
نازکتری زبرگ گل وفرش یاســــمین                    بینم مسیر آب رود از گلـــــــــــوی تو
از بیخ و بن سلاله ی ریحان جنتـــــی                    گردد خجل غزال ختن پیـــش بوی تو
تلخی کند به کام کسان آب سلسبیــــــل                    آب زلال نوشد اگر از سبــــــوی   تو
ازکسوت کسوف شود روز همچو شام                    افتد بروی ضفحه ی خورشیدموی تو
تابشکند طلســــــــــم هنرظلمت محیط                    روشن شود چراغ ادب ازسکوی   تو
بازی روزگارمرا دست اگر  دهــــــــد                   چوگان ماوعرصه ی میدان گوی  تو
هرجادلیست غوطه زنددردل شــــــرار                   یابدره وصال به یک چارســوی   تو
(فرخاری)سازوبرگ سخن میبرد به چرخ
خوش میخوردبه گوش فلک گفت وگوی تو   
 
مولانا عدالکبر (فرخاری)
شهر ونکوور کانادا