آرشیف

2021-5-19

شاه ولی آرین

ریبار

هـر ورځ تـر بـلې هـر څـه د وطن مـو بـربـادېـږي

دا څـنګه بـد بختي ده چې هیڅ څـه مـو نـه سمیـږي

 

ریـبـار تـه یـې غصې نـه نـن د قـهـر ځـواب ورکړ

چې هــر څــه سمـوم بـیـا پـه پـایـلـه کې ورانــېـږی

شاه ولی ارین

اغوس دنمارک

۳۰/۰۴/۲۰۲۱