آرشیف

2014-12-30

رحیم الله پیمان

ریاکاری های والی غور

 

والی صاحب چند ی پیش بابرادران ناراضی ما که طالبان باشد پیمان صلح بستند و در نتیجه ای این صلح که یک ریاکاری و فریب مردم مظلوم غور بود امروز نتیجه اش را دیدیم در حقیقت کسی که تذکره افغانی نداشته باشد و از کشور دیگری حمایت شود چه پروای مردم غور و افغانستان را دارد ای مردم خوب فکر کنید و در باره والی صاحب و ریس شورای صلح که در حقیقت یک نمایش نامه را کار میکنند و چپن را در بازار قیمت کردند نظر بدهید نه از روی تعصب و دشمنی فقط از روی حقیقت فکر کنید