آرشیف

2015-1-16

محمد نعیم تیمن

رکـــورد شکنی در دوام سرک تازه ساخته شده در ولایت غور

 

سرک هفت و نیم ملیون دالری در غور! که از تحویل دهی آن دوماه بیشتر نمیگذره با تاسف با اولین باران خزانی نه چندان شدید چنین حالتی بخود پیداکرده است ، آیا کدام نهاد نیست که از این جاده حفظ ومراقبت کند !

 

رکورد شکنی در دوام سرک تازه ساخته شده در ولایت غور