آرشیف

2014-12-27

نجيب الله صبا

رييس انكشاف دهات و وكيل صاحب هاي غور

سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام مردم شرافتمند غورباستان! خواستم به عنوان يك شهروند غوري در ارتباط به گفته هاي محترم آقاي زلال رييس انكشاف دهات غور و محترم ملكزاده وكيل مردم غور در شوراي ملي ابراز نظر كنم .
ببينيد هر انسان كه وقتي يك مسئوليت را به دوش ميگيرد بايد در برابر مردم خود پاسخگو باشد و مسئوليت خود را ادا كند چون حق مردم است بدانند كه مشكل در كجا است، وشخص مسئول مكلف است تا اينكه موانع و كاستي هاي كه در سر راهش است را بر دارد و اگر نميتواند بايد علت آنرا به مردم بازگو كند كه بنا به اين مشكلات من نميتوانم كاري را كه بايد انجام اش ميدادم انجام دهم، درينصورت است كه شخص مسئول در برابر مردم و وجدان خود ملامت نيست و اگر كسي كاري از دستش ساخته نيست و علت آنرا به مردم بازگو نميكند پس آن شخص از هر لحاظ ملامت است.
به نظر من جناب زلال صاحب چيزي را گفته است كه بايد چند سال پيش ميگفت اي كاش همه مسئولين غور علت عدم پيشرفت در كار خود را بيان ميكردند، آقاي زلال از نظر من كاري بزرگ را كرده است كه گفته است(علت نا برابري ها در غور شما وكيل صاحب ها هستيد) يعني بيكاره ترين وكيل ها در سطح كشور و دنيا چون شما نه كار كرديد ونه هم علت بيكارگي تان را به مردم ابراز كرديد. شايد شما فكر ميكنيدكه مردم غور چيزي را نميدانند ولي اين فكر شما كاملا اشتباه است. 
آيا وكيل صاحب هاي غور گفته ميتوانند كه چرا حق غوري ها تلف ميشود؟ چرا انكشاف متوازن درمورد غور برعكس عملي ميشود؟ چرا وقتي وزير بعد از ده سال ميگويدكه تازه بند پوزه لچ سروي شده شما نميگوئيدكه درين ده سال كجا بوديد؟ چرا كارت سبز را بلند ميكنيد آيا از وجدان خود سوال نميكنيد كه به مردم غور و شما چه كاري را كرده است؟ و هزار ها چراي ديگر؟؟؟… جناب وكيل صاحب ها! مردم غور ديوانه نيست همه چيز را ميبينند و ميدانند.
وسلام