آرشیف

2015-1-14

محبوب اکبری

روی همرفته نقش محفل های فرهنگی دامن خود را از غور جمع خواهد کرد

 
 
درسالهای 1387 و1388جوانان وفرهنگیان غور با یک علاقه خاص هماهنگ با مسولین دولت محافل تدویر میدادند درباره نقش وکارکرد وعدم کارگرد دولت برملاساختن فعالیت های دولت توسط تلویزون محلی غور ویا آن هم توسط نشریات چاپی بدست نشر سپرده میشد ویا آن هم توسط سال نامه ازطرف مسول ولایت به چاپ میرسد با برگذاری محافل وبه نشر رساندن کارگرد یک ساله دولت که توسط دولت محلی به نشر برسد علاقمندی جوانب ذیدخل که مردم هستند پایه باورمیگرفت یک نظام یاید جواب گوی سه چیز برای ملت خود باشد
1.قناعت ورضایت مشتریان
2.مصرف کم با وقت کم باکیفیت خوب
3.نتیجه کار
این موارد است که باید پاسخ گوی باشد
مدت 10سال میشود درسال 1380اگریک شخص ازغور به کابل مسافرت میگرد مبلغ 1200افغانی بود گرایه اش اما حالیکه سال 1391است باز هم همان کرایه 1200افغانی 1391است   نه قناعت مردم پرداخته شده نه مصرف کم شده ونتیجه کارهم همان سال 1380 بنآمردم  ها نشستن که ما نظام میسازیم جوبگوی خواستیمان باشد
همه موارد میبند اندیشه فکری مان طرف آن فکری خواهد رفت که که وکدام افغان به فکر ساختن یک نظام باشد که این موارد را فکر خواهد کر د