آرشیف

2016-10-16

رسول پویان

رویـــــــای شـیــــریــــــن

شـراب تلـخ می‏نـوشـم بیاد لعـل نوشینی
سراسرمست می‏گـردم ز لبهای بلورینی

فتادم در خـم رنگین می در محفل یاران
نـشد پـیدا ز کیف مزمزه رویای شیرینی

مرا کیف طلوع صبگاهان می‏بردازخود
غـروب آتـشـین دل بـرآرد مهـر برزینی

کنارچشمه سـارپاک دل‏ها درشب مهتاب
بیاویـزم به شـاخ مهـربانی عقـد پـروینی

ز تاکسـتان انـبـوه هـریـوا تا شـدم غـافـل
نـتـابـد در دل مسـتانـه شـوق نـشوه آذینی

زقلب چشمۀ صاف تمدن عشق می‏جوشد
لطافت می‏تـراود از سـرود مهـر مهرینی

نگردد کهنه هرگزبادۀ عشق وطلای ناب
چو الماس گران جاوید باشـد فکر زرّینی

ز میراث بـشر غافـل نگردد عاقـل و دانا
بـنای قصـر عـالـم بـوده بـر بنیاد پـیشینی

شـدم تا خـوشـه چین مزرع افکار انسانی
بهر سـویی که می‏بینم بیابم طیف رنگینی

زحلم وعقل و دانش دامـن دل‏ها بود خرم
شـمـیم مهـربـانی می‏فـشاند نـاز و تمکینی

به تیغ خشم خونین سـینۀ فرهنگ بشکافند
نـدارد وحـشی بی پـا و سـر هـرگـز آیینی

دل بی عشق و رحم ومهربانی خنجرپولاد
ندارد در کف خـونین به غیرقتل و نفرینی

کند خاک وطن را گور مردم ذهن افراطی
بخـوان بـرزنـدۀ افکار مرده حمد و یاسینی

16/10/2016