آرشیف

2020-9-15

رفعت حسینی

رویشِ دهشت

وآغازشد فصلی که درآن

جوانه های دهشت سرازخاک برون کردند

وبرمدارِ خدعه

زندگی گردش نمود

ومنجمان شرقی گفتند

که سال سالِ تباهیست

وفال بینان شرقی

خطوط کفِ هردستی را

             ـ ازبانوان ومردان ـ

جوی هایی زخون پیش بین شدند

ومعبران سالمندشرقی

خواب های شبانگاهی مردمان را

باریدن فاجعه تعبیرنمودند.

۱۹۹۹ترسایی

پوتسدام

آلمان