آرشیف

2019-9-2

صدیق رهپو طرزی

رویدادی در درازای سده بیست
اصلاح های شتابزده

،، هیاهوی برای هیچ،،
، شکسپیر

در این شب و روز، برخی با درنظر داشت گذشت یک سده از ،، استقلال،، کشور – البته در همین جا به صورت روشن باید یادآور شوم که به گفته گروهی و از آن میان محمود طرزی که خود این مفهوم را در سراج الاخبار، وارد کنکاش نمود – ما هرگز آزادی و استقلال به مفهوم اصل واژه – که معنای برداشتن و بلند کردن، توان کاری بدوی یاری دیگری را داشتن دارد، از دست نداده ایم. به باورم به جای ،، استقلال،، بهتر هست تا واژه ناوابستگی را به کار برد – در خط همین دید به بررسی پرداخته اند.

ادامه مطلب در اینجا