آرشیف

2016-12-31

دکتور محمد انور غوری

رویای شیطانی
در اقتفای آهنگ : « خیزید و یک دو ساغری مینا بیاورید»
خیزید و یک دو بوجی از پولها بیاورید *** بوجی کـم است و پیسۀ یغما بیا ورید
یغــمــا بــکــار ناید چشــمــم کــنـیــد پــر *** دار و نـــدار مــردم دنـیــا بیــا ورید
دنیا به چشم گشـنه ام بسیار کوچک است *** نــام و نشــان رستـم و دارا بیا ورید
خوشی وعزت هرکراست جمع کنیدوجمع *** در پیشگـاه رهــبـر رســوا بیـا ورید
مـهــر و وفـاو الـفـت و دوستـی کنـید بس *** خشم و نفاق و شیون وغوغا بیاورید
گـرمـی نظـم زنـدگــی بایــد نمــود کــم *** در بطــن روزگـار ما ، سرما بیاورید
اندر قطــار لشکــر دزدان نــیمــه شـب *** مــردان چــه کــار آید خـنثــا بیـاورید
از بهـر حفـظ جـان مـن، میان قـوم مـن *** تانک و هاوان و راکت و پیکا بیاورید