آرشیف

2015-1-14

پژواك غوري

رويكرد هوشمند بــــا توجه به نظرات سازنده نخبه گان شكل ميگيرد

 
رهگذر صاحب:
از نگاه انتقادي كه از ادرس شما در مورد طرح رويكرد هوشمند اخيرا در ويبسايت جام غور منتشر گرديده است، صميمانه ابراز سپاس ميكنم، باورداريم كه نظرات ، افكار، احساسات، پيشنهادات و انتقادات صادقانه كه توسط نخبه گان مطرح ميشود بسياري نقاط ضعف رويكرد هوشمند را برطرف ميكند و باعث تقويت اين طرح ميگردد. انتظار ميرود كه نظرات سازنده  و انتقادي شما را در اين زمينه بيشتر داشته باشيم.
درمورد كار بورد رويكرد هوشمند به صورت فشرده ميخواهم عنوان نمايم كه كاربرد كلمه هاي رويكرد و هوشمند در زمينه هاي مختلف به طور گسترده معمول است و درزمينه اي اجتماعي ، سياسي و نظامي  نيز كاربرد وسيع دارد. توقع ميرود كه رهگذر صاحب در مورد كلمه هوشمند و كاربرد آن تحقيق بيشتري نمايد.
 ولي طور كلي ميتوانم بگويم كه قدرت هوشمند و رويكرد هوشمند تلفيقي از هردوعنصر سخت و نرم با در نظرگرفتن فرصت ها، چالش ها و خطرات ،شرايط ومقتضيات حاكم بر مناسبات و تحولاست است. رويكرد هوشمند هم كه مورد انتقاد شديد شما گرفته به  منظور جايگاه مناسب غوريها تلاش ميكند و گزينهاي نرم و سخت را به هدف اعاده حقوق غوريها در درازمدت همرا با مردم برسي ميكند.
درمورد عنوان موضوع انتقاد شما وتفضيل كه در مورد بي طرح بودند طرح رويكرد هوشمند ارايه كرديد تعجب بر انگيز است .روشن كه رويكرد هوشمنديك  يك طرح است همرابا خلا وكمبودي هازياد كه شما هم به طور ناخود آگاه بر طرح بودن رويكرد هوشمند تاكيد داشتيد. به هر حال انيكه طرح است يا نسيت نظرات نخبه گان در اين مورد مهم است كه چنين طرح يا طرح ديگري  باتوجه به نيازهاي مردم شكل بگيرد.
نكته پاياني كه اشاره شده بود حاكي از مسايل شخصي و ربط دادنش به مسايل عمومي بود  كه تاسف انگيز است و شخصا از دوستان ميخواهم كه موضوعات شخصي را به مسايل عمومي ربط ندهند. دراخير از نخبه گان صميمانه ميخواهم كه به نقد كردند رويكرد هوشمند و كلماهاي كه استفاده شده است وبا پيشنهاد راه نو وكلمه نو ما و مردم خودرا ياري رسانند. مجددا نخبه گان  و نويسنده گان رابه خواندند رويكرد هوشمند دعوت ميكنم.
سپاس
پژواك غوري
دوستان ميوانند نظرات خود را با من به اين ادرس به طور مستقيم مطرح نمايند:
Pajhwok.ghoori@yahoo.com
 
به نام خداوند توانا
إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
 
عنواني رهبران، روشنفكران، جوانان و همه اقشار غوري:
با ابراز سلام و تمنيات نيك براي شما، توقع مينمايم كه با مرور اين طرح وارايه نظرات  خود، رويكرد هوشمند كه در حقيقت رويكرد مردم است را، تقويت نمائيد.  اشتباهات مارا به طور روشن بيان كنيد.  ما را ياري رسانيد. باور داريم كه بدون نظرات و حمايت صاد قانه شما اين طرح كه طرح عدالت خواهانه است  نامكمل باقي خواهد ماند وبه  كندي پيش خواهد رفت.
………..
عملكرد نا عادلانه زمامداران بزدل كشور كه ازصلابت و رشد غوريها در هراس بودند و سياست هاي خود مخرب  رهبران غوري در سه دهه اخيركه با عث پراكنده گي اجتماعي دربين غوريها گرديد ه است و سكوت وحشتناك روشنفكران و تحصيل كرده گان غوري كه  به بهاي سياست هاي توهين آميز گرداننده گان كشور  نيسبت به غوري ها منجر گرديده است. هركدام به نوبه خود  كليدي عقب مانده گي غوريها در همه بخشها عنوان ميگردد.
رويكرد هوشمند سياست هاي خود مخرب رهبران غوري و سكوت مرگبار و محافظه كارانه تحصيل كرده گان غوري را به  مثابه خود كشي سياسي و اجتماعي غوريها در سي سال اخير تلقي مينمايد. با  درك عميق اين موضوع، غوريها  نياز به طرح يك رويكرد هوشمند را كه با وضاحت ميسر غوريها را مشخص كند به منظور نجات غور و جايگا مناسب غور در بين همه قوميت  هاي با هم برادر كشور مطرح ميكند كه همه حلقات غوري نيسبت به  رويكرد هوشمند بايد مسئولانه فكر و تلاش نمايند.
………….
روشن است كه غور ازنگاه سياسي، اجتماعي، فرهنگي و انكشافي در وضعيت بسيار بدي قرار دارد  كه همه احساس ميكنند و نياز به توضيح  ديده نميشود. به باور ما ريشه اين همه مشكلات كه غوريها امروز بدان مواجه هستند، درستراتژي نا عادلانه  زمام داران بزدل و ضعيف كه از رشد غوريها در هراس بودند برميگردد.
 از جانبي هم   سياستهاي  خود مخرب وتاسف باركه توسط سياستمداران اين ولايت بعداز سقوط امپراطوري غوريها به صورت كل و در سه دهه اخير به طور ويژه  برغوريها تحميل شده است. سبب گرديد كه زمينه هاي رشدغوريها در همه عرصه ها محدود، دربرخي موارد گرفته و در نتيجه حقوق غوريها تلف شود.
رويكرد هوشمند اين سياست هاي خود مخرب را به مثابه خود كشي سياسي و اجتماعي غوريها تلقي ميكند و معتقيد است كه تداوم اين سياستهاي خود مخرب  و سكوت مركبار روشنفكران غوري پيامد هاي ويرانگر در همه زمينه ها خواهد داشت.  معتقيد هستيم  كه بخش درشت  مشكلات  كنوني غوريها ناشي از همين سياست هاي خود مخرب و تاسف بار و سكوت اكثريت روشنفكران غوري ميباشد كه هم گرداننده گان اين سياست هارا تباه ساخته ، هم روشنفكران و هم مردم اين ولايت را به مشكلات متعدد مواجه ساخته است.
 در حاليكه ما مردم را شاهد هستم كه از نگاه سياسي ، انكشافي، اجتماعي و فرهنگي دها مرتبه  نسيبت به غوريها در شرايط بد تري قرار داشتن امادر سي سال اخيربا سياستهاي  درست و بسيج همه گاني مردم خود  توانستن كه از حق مردم خود دفاع كنند،  در سطوح عالي دولتي راه يابند و در تصميم گيري هاي كشوري نقش كليدي داشته باشند.
با توجه به واقعيت ها ،  تجارب تلخ سي سال اخير و سياست هاي خود مخرب كه تا به حال تمام غوريها را بدون استثنا به طور گسترده  متضرر ساخته است و همه از آن رنج ميبرند،  باعث شده كه  مردم ما ده ها سال درمقايسه با ديگران عقب بمانند. با در نظر داشت اين واقعيتهاي تلخ،  غوريها معتقيد  هستند كه يك  بازنگري هوشمند  درمورد گذشته صورت به گيرد و نياز به رويكرد هوشمند را درمورد آينده خود برسي نمايند.
 غوريها به منظور بقاي آبرومندانه، اعاده حق خود و جايگاه مناسب خود دركنارهمه قوميت هاي با هم برادر در كشور ، نياز جدي به يك رويكرد هوشمند  كه حمايت بزرگان، سياستمدران، فرهنگيان، تحصيل كرده گان، جوانان ، تجار،  معلمان، استادان، محصيلين ، متعلمان ، سازمان هاي اجتماعي ، نهادهاي مدني و همه لايه هاي اجتماعي اين ولايت  و غوريهاي كه درخارج و ساير ولايات زنده گي ميكنند را دربر گيرد، دارد.
طوريكه آگاهي داريد، غوريها مبني برعدم اقدام حكومت مركزي به  نوسازي اين ولايت در طول يك دهه اخير؛ به صورت خود جوش نسيبت به وضعيت موجود و تلف شدند حقوق شان به اعتراض برخاسته و انزجار خود را در يك ا عتصاب جمعي در شهر فيروز كوه به تاريخ 3-5 ميزان به مدت سه روز دربرابر اداره فاسد ولايتي ، دولت مركزي  وهمكارات بين المللي اين  دولت به منظور توزيع عادلانه ثروت و نوسازي  غور موازي با ولايات ديگر طيبق قانون اساسي كشور؛ ابراز نمودند.
اين اعتصاب  در شرائط صورت ميگرد  كه همه ساله مردم ولايت غور خواست ها و مشكلات  خود را به وسيله سران خود با نشست حضوري با رئيس جمهور مطرح كردند كه در اين ولايت يك وجب سرك و جود ندارد، از آب آشاميدني، برق و امكانات آموزشي خبري نيست تا به حال نويد هاي آقاي كرزي به  نتيجه اي  منجر نگرديده است.
اين اعتصاب به نوبه خود به عنوان يك حركت مثبت در جهت دفاع از حقوق مردم تلقي ميگردد و به نحوي حمايت همه اقشار مردمي غور را به صورت پراكنده با خود داشت.  رويكرد هوشمند بايد  به  منظور انسجام  همين فعاليت هاي مثبت كه به صورت مقطعي به وجود ميايد،  در جهت سيستماتيك شدند اين فعاليت هاي تلاش نمايد .
رويكرد هوشمند كه در واقعيت بازتاب از صلابت غوريها در گذشته، دردهاي كنوني غوريها  و نويد غوريها به آينده آبرومند، مرفه و روشن است بايد توسط غوريها هر چه زود تر شكل گيرد.
 رويكرد هوشمند با درك عميق نقاط قوت و ضعف، فرصت ها، دشواريها، چالشها، خطرات و نگاه ستراتژيك  نيسبت به عملكرد نا عادلانه گرداننده گان سياست كشور، بايد سياست هاي خود مخرب سياست مداران ولايت غور و پراكنده گي اجتماعي غوريهارا، مورد بازنگري جدي قراردهد.
رويكرد هوشمند بايد با تلاش هوشمندانه در جهت بسيج اجتماعي و ازبين بردند پراكنده گي ها، محو سياست هاي خود مخرب، دفاع ا ز حقوق مشروع غوريها به  منظور اعاده جايگاه مناسب غوريها در عرصه سياسي، اقتصادي  و انكشافي در كشور با حمايت همه اقشار اجتماعي غور مبارزه نمايد. رويكرد هوشمند معتقيد به مبارزات مدني   است به منظور اعاده حقوق مردم ، حاكميت قانون وشفافيت عملكرد گرداننده گان سياست كشور شكل ميگيرد. درصورتي كه مبارزات مدني به نتيجه منجر نشود؛غوريها همه گزينه هاي لازم را به منظور اعاده حقوق خود برسي خواهند كرد.
  رويكرد هوشمند بايد از بزرگان، سياستمدران، فرهنگيان، تحصيل كرده گان، جوانان ، تجار،  معلمان، استادان، محصيلين ، متعلمان ، سازمان هاي اجتماعي ، نهادهاي مدني و همه لايه هاي اجتماعي اين ولايت، غوريهاي كه در ساير ولايات و خارج زنده گي ميكنند؛  هوشمندانه به خواهد كه از ساختار هاي كوچك بيرون شوند، به پراكنده گي هاي اجتماعي  و سياست هاي خود مخرب خود خاتمه دهند، اختلافات خود را كنار بگذارند ودر برابر حركت هاي خود جوش مردمي بي تفاوت نباشند.
 باحمايت راستين خود از رويكرد هوشمند در جهت  بيسج همه گاني به منظور دفاع از حقوق غوريها با توجه به قانون اساسي به ويژه ماده ششم اين قانون (دولت به ايجاد يك جامعه مرفه و مترقي براساس عدالت اجتماعي، حفظ كرامت انساني،حمايت حقوق بشر، تحقق دموكراسي، تامين وحدت ملي، برابري بين همه اقوام و قبايل وانكشاف متوازن در همه مناطق كشور مكلف ميباشد.) ، ساير قوانين ملي و ارزش هاي پذيرفته شده بين المللي به طور سيتماتيك مبارزه  نمايند.
دريك جمع بندي كلي ميتوان گفت كه رهبران و سران غوري، روشنفكران ، جوانان و همه اقشار غوري بايد يك باز نگري جدي نيسبت به سياست هاي گذشته خود انجام دهند، هوشمندانه و متحدانه در مورد آينده خود تصميم ،در شكل گيري رويكرد هوشمند سهم فعال  بگرند و در عمل ثابت كنند كه فرزندان علاوالدين غوري آن امپراتور عدالت خواه و با غيرت هستند كه برضد ظلم ، بي عدالتي و قانون شكني مبارزه ميكرد.
در اخير با اذعان بر نا مكمل بودن اين طرح از همه نخبه گان ،  نوسيند گان،  فرهنگيان ، سياستمداران ، جوانان و محصلين ميخواهيم كه با ارايه نظرات، انتقادات و پيشنهاداد  و مشاركت مستقيم خود رويكرد هوشمند را تقويت نمايند.
سپاس
پژواك غوري