آرشیف

2014-12-12

استاد احمد ندیم غوری

روياي كودك

دونياي خيالات كودكان معصوم درگيري جنگهاي بي هدف كه موردسوي استفاده جنايتكاران قراردارند ودرستمگاه قدرت پرستان حرفوي موردتجاوزاختطاف وبهره برداري قرارميگيرندبساروياهاي كه ازوقوع آن قلب هاي نازنين كودكان درياس نوميدي ودرتپش مي افتدوناخواسته دركاوس دهشتگران خودفروخته باهرنوع ستم وتجاوزگري روبروميشوندمحروميت فقرناتواني آنهارابيشترآزارواذيت مينمايدقلب هاي نازنين،نازك ومهربان كودكان كه چون كبوتران سفيدبسوي آينده بايك جهان ازآرزوهاروياها وتخيلات كودكانه به پروازميباشنددستهاي ناپاك ستمگران بيرحم زمان حق زندگي وآزادي دوره كودكي رااز آنهاميگيردوكودكان فداي اميال شوم وشكارخشونت هاي متجاوزين ميگردند از مجبوريت وناچاري غرق درروياها وخيالات كودكانه فروميروند وخود راتنهادردونياظلمت تاريكيها وناتوانيها ميبينند.ترس ودهشت مانندزمستان سردويخبندان جسم وجان هرطفل وكودك رابه لرزه مي اندازد كودكان واطفال از هيولاي جنگ تجاوزفسادواختطاف ماننددرخت سفيداري بي برگ ولرزاني هستندكه ازشدت خنك روي شاخه هاي لوچ وبرهنه اش رابرف گرفته باشد ودرهواي كه برودت سرماوغباري تيره گيهازمين وآسمانرا در صايقه وطوفان زشتيها درهم كوبيده باشدجان ميدهندآه وفغان كه ازغالب روياها وخيالات كودكانه مانندطفل گريان وكودك ناتوان ميبرايدكه دركنارديوارنااميدي تكيه زده بودوخود راباطبيعت ناسازگار محروميت تنگدستي ودرچنگال حوادث سخت ودشوارزمان كشيده مييافت ديگرنميتوانست ازجايش بلندشودپاهاي كوچكش را يخ گرفته بودنميتوانست بروي برف ويخ كه همه جاراگرفته قدم بگذارد اما افكارش چنان دردونياي ديگري رابه خيالات خويش ساخته بودتاازهمه بدي هاوپلدي هاي غارتگران وجنايتگران بدورباشد دونياي كودكانه دونياي عشق،دوستي،محبت،صلح وآزادي براي انسانها!كودكي كه باروياهاي خويش دريچه ظلمت وجنايت رامي بست وزنجيري ظلمت رابه خيال ميشكست تاازقفس اهريمن آزادشودوچون فرشته صلح دربهشت جاويدان آزادي به پروازدرآيد! ودر ميدان نبردمسابقه فتبال درتلاش پيروزي برحريفانش باشد!اماچنان درعمق خيالات بادويش،خيز ودر مبارزه كه ازسرماي زيادجانش راتكان ميداد بيخودفريادميكشيدوميگفت:صلح،آزادي،وحقوق اطفال را ميخواهم!لبانش رابه دندان ميجويدتاعقده كه قلب مهربانش راسخت آزارميداد از يادببردوديگرآن لحظات تلخ تجاوز،اختطاف وكشتن رافرموش كند!گاهي دستهاي لرزان وكوچكش رابه نزديك دهانش ميبرد وگاهي هردودست خود رابهم ماليده تاازشدت يخ وسرماگرفتگي اش كم شوداماپرنده آرزوهايش كه ازآشيانه روياهايش به پروازدرآمده بودازكوچه خيالات وازتنگناي زندگيش ميگذشت تاراه نجات ازبدبختيها وذلت بيابد تا رسيدن به قله پيروزي ووادي سرسبزدونياي خيالات كه فارغ ازمحنت،خشونت، دهشتگري وفلاكت باشدبرود وبردشمنان صلح وآزادي كودكان غلبه كنددرتلاش بود!درگذشتن ازصخره هاي باد وطوفان كه درروياهايش سرميكشيدوباسرعت ردوبرق بالاي افكارش خط ميكشيدتاخودرابازدن گول به آشيانه خيالات نزديكترودشمنش راازسري راهش بردارد!لحظه هاباچنين حالت درهواي سردپي هم ميگشت ورنگش سرخ وكبودميشگشت اما ازمبارزه دست نميكشيدطبيعت باچنين درگيري وحوادث باچنين سختي ودشمنان اطفال باچنين زشتي ودرهاي بسته برويش قرارداشت ازهمه نوميدگرديده بود!وخودراتنها، حقير خوردوناچيز فكرميكرد برفك هاي نازك بروي چشمان ومژگان كوچكش نشسته بودراه بيرونرفت از ورطه فسادوظلمت افريطيان عفريط صفت رامي جست ودرغوغاي پريشاني،رنج ودردتصورش مانند توپ فتبال بودكه درميدان مبارزه ازهرطرف آنراباضربه پينالتي ميكوبيدندولحظه آرام نميگرفت به هرگوشه پرتاب ميگرديدوبعدازاوت شدن دوباره توسط بازيكنان داخل ميدان مسابقه ميگرديد. 
آفتاب باهمه گرمي ومحبت بالاي سرش قرارنداشت سكوت وظلمت همه جارافراگرفته بودتنهاكودكي بيكس ومحروم اززندگي بودكه درچنگال ديوي تجاوز،جنگ،قاچاق اختطاف وآدمربايي قرارداشت ازدفترخيالات كودكانه اش صفحه ازروياهاي زندگي بربادشده اش رابه تصورگرفته ميخواند!بلي كودك خوردسال كه كمتراز5سال داشت ودرقيدآدمربايان واختطافگران سرنوشتش بكجاخواهد رسيد!به حال خودفكرميكرد! دونياكودكان واطفال كه آينده شان بدست جنگ افروزان ومافيايي كودك درشرايط ناامن ونقض حقوق اطفال درخطراست وازرفتن بمكتب آموختن علم وحق آزادي محروم شده انددرفكرآنندكه چطورميتوانند خودرانجات بدهند!وچه سرنوشت درانتظارشان رقم خواهدزد!.
بلي بسياري ازكودكان معصوم وبيگناه كه به اثري جنگ وجنايت ازتمام حقوق وكرامت انساني محروم گرديده اندويابيراه تربيت گرديده اندوازآنهابه اشكال مختلف سوي استفاده وموردبهره برداري نادرست قرارداده ميشوندويابراي خريدوفروش قاچاق موادمخدرخوشگذراني،بچه بازي،تجاوز،حملات تروريستي وانتحاري كشانيده ومجبورميگردند.ساعتهادراين وادي خيالات وصحراي روياها سپري گشت پرنده خيالات كودك سرگردان آرام نميگرفت وبه آشيانه مقصودنميرسيدپرنده روهش همچنان سرگردان واسيري دام ظلمت جفاگران قرارداشت رهايي ازفقس ستمگران حتي بخيال درروياهاي آن وجودنداشت وچاره براي خود نيافت آه كشيداشك ازچشمان جنگ گرفته به رخساره يخ گرفته اش چكيدبرايش گفت:بخاطري يك لقمه نان كودكان روزهادركنارجاده پرپيچ وخم زندگي ازسختي روزگارگريه وناله ميكنندچندين سال است كه اين وضيعت بالاي كودكان بيدادميكندگوش جهان كروچشم آن كوراست دست عدالت وقانون كوتاه است كه به داداطفال وكودكان مصوم نميرسد!بلي اين واقعيت است كه جبرزمان وتجاوزبالاي كودكان بيگناه بيرحمانه درافغانستان توسط مفسدان بشدت جريان داردوكودكان امروزبا هزاران رنج ومحنت درآتش جنايتكاران ميسوزندتاوقتيكه شرايط چنين است ومفسدان درقدرت روياهاي خيالات اطفال وكودكان ستمديده سرگردان وازهمه حقوق كرامت انساني تعليم وتربيت محروم ميبا شندآهسته ازجايش بلند شدوبسوي افق نامعلوم بدونياي خيالات كودكانه وروياهاي طفلانه ناپديدگشت.
 

كودك امروزرا اهل عرفاني وطن
با صدا قت پروريد مردوزناني وطن

بامعارف همرهيم باعدالت همسفر
تربيت سازيد بعشق نسل جواني وطن

رفتگان وسوخته گان كودكان نااميد
كودكي آواره بين در خياباني وطن

جنگ وتجاوزفسادشمني باكودكان
معلول ومعيوب شدنسل داماني وطن

ازجنايت ديده اند رنج آلام وستم
طفل بيمارغريب هست به زنداني وطن

ازپريشاني وغم كودكان آواره شد
دردمندرنجيده گان طفل جاناني وطن

كوه صحرا خفته خون شهرروستاانتحار
ماين وبم بارد زخصم درگلستاني وطن

مادران گريان زجنگ طفل بيمارويتيم
فقرومحنت وجفادرگريباني وطن

عشق ودوستي ووفاآئيني افغانيت
بسته بزنجيرظلم جمله شيراني وطن

خانه ملت بسوخت ازفسادواعتياد
درتجاوزوستم مانده گاراني وطن

دامن پاك وطن ازفسادآلوده گشت
رنح كشيده كودكان بايتيماني وطن

جنگ وتجاوزجنون مافيا درقدرتست
مامن آزادگان طفلي نالاني وطن

كودك امروزبودعشق به فرداميبرد
باوقاروافتخارصلح به ايواني وطن

ديده اي نمناك طفل ترس دهشت وجفا
سخت گرديدروزگاربرصغيراني وطن

ازفسا دوجنگها كودكان معتاد گشت
ما فيا قاچا قبران دشمني جاني وطن

بي پدران مادران دربدرهر سوروا ن
رفت كجا انسانيت عشق وارماني وطن

رحم وشفقت التيام رنج ودردهاي زياد
كودكان درخاك خون هست حيراني وطن

اي ستمگاري زمان فتنه اي با اهريمن
خونريختي بيحساب جنگسالاران وطن

دختران وپسران حا ميا ن صلح وامن
ازچه رودشمن شدند برضعيفاني وطن

بااصول اينوطن حق به طفلا نست نديم
صلح وآ شتي آوريد بريتيما ني وطن

استاداحمدنديم غوري مديرمسئول بنيادفرهنگي هنري سام وماهنامه سام 

شماره هاي تماس :0797126146 — 0779410883
ايمل :nadim88ahmad@gmail.com

www.sam2wklyblakfa.com

آدرس دفتر: شهرچغچرا ن مقا بل ر يا ست امورزنا ن 
آدرس كتابخانه،موزيم هنري:پارك نديم آبادواقع دره قاضي شهرچغچران ولايت غور