آرشیف

2014-12-25

سید محمد نبی عندلیب علوی

رونق تیروتفنـــــگ!

رونق تیـــر وتفنــــــگ است   خــداخیــــــــــرکند
انــتـحــاری که ملنـــگ است  خـــداخیـــــــــرکند
 
آهـــــــوان بیــــخبــــــر ودام  حــــواث در پیـــش
عمـــوصیــاد زر نـــــگ است  خـــداخیــــــــرکند
 
تا بکـــی ساده دل  وبیــــخبــــــر، ازمکــررغـیـب
مـا هیـان صیـــد نهنـــگ است  خـــداخیــــــــرکند
 
یاد ایام که نـصــــــــوارو چلیـــــم بود بصـــــــدر
حـالــیا شــیـشه وبنـــگ است   خـــداخیـــــــــرکند
 
باز دربیـــشهِ شیـــــــــــران چه کر کس بازیست
روبــه، همغال پلنـــــگ است  خـــداخیـــــــــرکند
 
بگـذ ر ازشـــوخـی و از طنــــــــزو مـــــــــــزاح
همــه جا آتـــش جنـــگ است  خـــداخیــــــــــرکند
 
هـــــــــر د م  این شیـــشـــهِ  دل مـــی شـــکــنــد
دست اخویّ همه سنگ است  خـــداخیـــــــــــرکند
 
(عـند لیبا) تو ازین چــــــــرخ  ســـتم پــیشه مرنج
سنگ هــمسایهء لنــگ است   خــداخیــــــــــــرکند
 
 
این شعر به استقبال شعر استاد محترم ( فضل) صاحب نوشته شده است.
امید وارم  گستاخی من را به بزرگواری خود ببخشند .
 
سید محمد نبی عند لیب علوی مقیم ایران
nabiandalib@yahoo.com
edris_andalib@yahoo.com
 17/12/1390