آرشیف

2015-1-28

گل رحمان فراز

روش هـــــــــــــــــای آمـوزش

 

سه روش اصلی برای آموزش:
سه روش اصلی برای آموزش وجود دارد: سمعی، بصری و حرکی. عده ای کثیر از مردم در ترکیب هر سه روش آموزش، زیاد تر می آموزند، اما هر شخص متفاوت است.
آموزنده های (یاد گیرنده های) سمعی: از طریق شنیدن: آموزنده های سمعی به گوش دادن مواد شرح شده علاقه دارند تا خواندن شان. درک موضوعات و معلومات با داشتن موسیقی به پس زمینه اش میتواند یکی از روش های مطالعه عام باشد. صدا های دیگر شاید باعث حواس پرتی شود و نیاز به پیدایش محل آرام خواهد بود.
آموزنده های (یادگیرنده های) بصری: از طریق دیدن: آموزنده های بصری توانایی آموزش مطالب را به بهترین وجه آن هنگام دیدن به گرافیک ها، اشارات و یا خواندن آنها، دارند. دیدن جدول ها و گراف ها روش بسیار ساده است اما مشکل تمرکز هنگام شنیدن موضوع و یا شرح پیدا میشود.
آموزنده های (یادگیرنده های) حرکی: از طریق لمس: آموزنده های حرکی و یا لمسی میتوانند معلومات را بدرستی از طریق روش عملی و یا تجربه فراگیرند. در واقعیت انجام یک فعالیت میتواند آسانترین راه برای آموزش آنها باشد. نشستن هنگام مطالعه برای ایشان مشکل میباشد اما نوشتن موضوعات برای فهمش آنها کمک میکند.

انواع روش های آموزش: چه را همه باید بدانند؟
اگرچه، اغلب اشخاص از ترکیب هر سه روش آموزش استفاده میکنند، معمولا افراد اولویت واضح برای یکی از گزینه ها دارند. دانستن و فهمیدن انواع روش های آموزش برای شاگردان در سن های مختلف مهم و با اهمیت است. برای شاگردان مفید خواهد بود اینکه روش های انواع آموزش را بیاموزند و آموزش روش ها قبل از وقت به شاگردان کمک میکند تا کار های صنفی و خانگی آینده شان را بدون اصرار و فشار به پیش ببرند. البته میشود امتحان کرد که افراد کدام روش ها را برای خودش جالب و دلنشین میخواهد و بعد از پیدایش دلچسپی آنها میتوانند مطالب را منطبق به موضوع ادامه دهند.
انواع روش های آموزش: طفل فرهیخته: یک شاگرد متوازن و لایق میتواند کلیه انواع روش های آموزش را توسعه دهد. فقط بخاطریکه یک طفل با روش آموزش فوق العاده بدان معنی نیست که انواع دیگر را نمیتواند رشد دهد. داشتن یک روش آموزش فوق العاده، و اتکا به همان روش آموزش میتواند بالقوه درست و استندرد شاگردان را تضعیف سازد. چندین روش مختلف برای آموزش انواع روش های مختلف وجود دارد، اما درک مهارت های آموزشی سرانجام کاهش می یابد. درک و استفاده مهارت ها تهداب و اساس انواع روش های آموزش را تشکیل میدهند. بدون درک مهارت های آموزش اساسی، یک طفل نمیتواند از انواع روش های موثر آموزش بطور موثر مستفید شود.