آرشیف

2014-11-15

استاد عبدالمجید نامجو

روشهای دشمن درنشر تبعیضات نژادی ، قومی، ومذهبی

روشهای دشمن درنشر تبعیضات نژادی ، قومی، ومذهبی

 

 

بنام خداوند(ج)
زمانیکه جنگ های صلیبی درصدد براندازی بنیان جامعه اسلامی شد نخستین تصادمش بردیوار اخوت ووحدت اسلامی بود ، چون میدانستند که فروپاشی جامعه اسلامی وبرهم زدن وحدت ویگانگی امت مسلمان فقط بادامن زدن به اختلافات قومی ،مذهبی ونژادی میسر است لذا جنگ جویان دشمن بازنده کردن کالبدبیجان قومیت توانستند اهداف شوم خویش را عملی نمایند.
همین بود که شریف حسین جد ملک حسین را وادار کردند تاازسرتعصب قومی ونژادی جدائیش را ازخلافت اسلامی اعلام نماید .
ازداخل جامعه اسلامی بخصوص جامعه عرب نیزبه منظوربرهم زدن وحدت اسلامی آن جامعه درهرگوشه وکنارباعناوین مختلف شعاراحیای قوم پرستی رابالاکرده وبرپیکرافسرده ای فرعونیت درمصر،فنقیت درسوریه وبربریت درالجزایرروح تازه دمیدند وحرکات سیاست مندانه را درپیش گرفتند . آنها ازطریق جنگهای رو در رو برعلیه اسلام نتوانستند موفقیت را بدست بی آورند همین بود که به فکرجنگ های خانمان سوز شدند اختلافات قومی ،مذهبی …… را دربین اسلام منتشرنمودند باید یاد آورشد که اختلافات قومی همه ابعاد جامعه را دچارضعف وفروپاشی نموده افکارعامه را بکلی مخطل میسازد درزمان اولاد امیرتیمورپرچم قوم پرستی برفراز قله های این مرزوبوم برافراشته شد همین بود که هزاران انسان بیگناه براثر توطئه های مختلف بکام مرگ فرورفتند.
باگذشت زمان این اختلافات به یک بحران عظیمی مبدل گردیدوآثار فراموش نشدنی را بجا گذاشت .
بالاخره دشمنان ملت توانستند اخوت وبرادری را به بغاوت و دشمنی مبدل نمایند چهرهای بزرگ این جامعه را درزیرپرچم قوم گرائی مدفون نموده وانسان های جاهل را برسرنوشت ملت رنج کشیدای که سال ها درانتظارچشیدن طعم خوش ازادی ثانیه شماری میکنند حاکم میگردانندبا وجوداینکه تعصبات قومی پرچم ملت مسلمان را به اهتزازدرآورده است متأسفانه که هنوزهم مسلمانان درغفلت کامل بسر میبرند هیج متوجه دشمنان نیستند . دشمنان هرروز بافرمول های جدید وباابزارخطرناک بفکردسیسه برای مسلمانان نقشه ریزی میکنند.
سرانجام روزی خواهد رسید که از اثرات ناگوار این پدیده ای شوم پدرباپسر وبل مقابل سایه های یکدیگر را باتیر بزنند وبایکدیگر با تنفر کامل سخت بد بین خواهند بود تبعیضات متذکره فرزانه گان ملت شریف مارا ازجلودیده گان ما برای همیش دورکرده وانسان های مجهول الحویه را که سخت روانی هستند آداب ، رفتار، کرداروبرخورد را بکلی نمیدانند وباافکار عامه درستیز قرارداشته مانند مناره های سربفلک کشیده مقابل ما قرارمیدهد .
تمام بحران های موجود درسرزمین های اسلامی که خطرناکترین آنها بحران اخلاقی است ازاثرات ناگواراختلافات موجود درکشورهای اسلامی میباشد .
ولی باآن هم ملت مسلمان هیج گونه تحرک ازخود نشان نمیدهند این بحران های عظیم یعنی اختلافات متذکره در اوایل جنگ جهانی سوم برپیکر جامعه اسلامی ضربه سخت وارد خواهد کرد وسازمان های مختلف غربی ازاین فرصت ها استفاده نموده تیشه برریشه ای امت مسلمان خواهند زد .
غرض ازتهیه این مطلب این است که مسلمانان به هرگروه (نژاد،قوم،مذهب )که هستند برای وحدت ویکپارچگی خویش بکوشند تااینکه هیج زمان دشمنان به عناوین مختلف وحدت شان را ازبین نبرند .

نویسنده :
استاد عبدالمجید (نامجو)-هرات