آرشیف

2014-12-10

عبدالغفور غوری

روز گار

ما که یک د و را ن وهـم یک ر و ز گـا ر ی د ا شـتـیـم
گـلـشـنی  ز یبــا و هـم  یک  مـر غــز ا ر ی د ا شـتـیــم
 
صـبحگـا هـا ن بلـبـلا ن چـهـچـه ز د ی د ر شـا خـسـا ر
نـغــمـه ا ی  کــبک ز ر ی د ر کــو هـسـا ر ی د ا شـتیم
 
د ر بـهـا ر ا ن خـو ش هـو ا و خو ش نسیـم مـشکـبـا ر
شــا  خ  شــمـشـا  د بلـنـــد و آ بـشــا  ر ی  د ا شـتـیـــم
 
بر ف می با ر یـد و ما  ا ز شـو ق می پخـتـیـم « فـتـیـر»
ما کـه د ر کو هسـا ر خو د سیل و شکـا ر ی د ا شـتـیـم
 
کا ر گـر و د هـقـا ن و ر و شـنفکـر و هـم ا هـل نظـــر
مسـلک و یک پـیشـه و هـم کـسب و کـا ر ی د ا شـتـیـم
 
جهـل و تبعیض و سـتم ما ر ا به هـجر ت خـو ا ر کـر د
و ر نه ا مر و ز د ر جهـا ن یک ا عـتبا ر ی د ا شـتـیم
 
د یـپـلـو م مـا ا ر ز ش کـو ر س ا کـا بر ر ا گـر فـــت
ما  کـه با ا ین ز حـمـت خو د ا فـتخــا ر ی د ا شـتـیــــم
 
شستـشو ی ظر ف و هم کا ر ها ی شا قـه بهـر ما ست
ما که د ر د نیا ی خو د ز ا ن ننگ وعا ر ی د ا شـتیـم
 
ملت و تا ر یخ  و هـم  فـر هـنگ مـا  بـر با  د ر فـــت
د ا د یـم ا ز د ست آ نچه ا م د ا ر و مد ا ر ی د ا شتیم
 
طـفـلکا  ن ما هـمـه  بیگـا  نـه ا ز فـر هـنگ  خـو یش
ما که ا ز ا یشـا ن هــز ا ر ا ن ا نـتظـا ر ی د ا شـتیـم
 
ا ی  خـد ا  تـو فـیـق فــر ما  و حــــد  ت  ملی مــــــا
د  ر د یـــا ر  مـا  کـه مـا  آ نجـا نگـا ر ی د ا شـتـیــم
 
هلند 4 27.12.200
"غو ر ی"