آرشیف

2015-1-16

توکل گلزاد

روز هشت مــــــــــــــــــــارچ بر همه زنان جهان مبارک باد

روزبین المللی زن را به همه مادران و خواهران صلح دوست جهان تبریک میگویم . این روز فراموش ناشدنی در سراسر جهان تجلیل میگردد واز مبارزات بر حق زنان قهرمان با افتخار یاد میکنند ،این روز را میتوان پر افتخار ترین روزبرای زنان جهان نامید ،زیبا ترین کلمه ومهربان ترین شخص در زندگی ما زن یعنی « مادر » است .قسمیکه همیشه گفته اند ( زن اگر نیست زندگی نیست ) زن است که ازیک آدم عادی گرفته تا امپراتورهای جهان را به دنیا آورد ،زن بهترین ومهربان ترین کس در زندگی انسانها ی پاک اند یش است ، زن شبها تا سحر نخوابیده تا فر زند وگوشه جگرش را بزرگ نموده به جامعه تقدیم نماید ولی ما انسانها باز هم همه این زحمات را نا دیده گرفته به زن ستیزی مپردازیم که جای بس تاسف است .
اگرچه روز هشت مارچ را در کشورهای مختلف جهان تجلیل میکنند ولی زنان درکشورهای پشرفته جهان که شعار دموکراسی وآزادی را سر میدهند واز حقوق مساویانه زنان با مردان سخن میزنند باز هم زنان در انحصار مردان خود خواه وجاطلب هستند ، زنان در قدرت سیاسی وکار های مهم اجتماعی در رده های پائین قرار دارند وحتی در بعضی جایها معاش ( دستمزد ) زنان نسبت به مردان کمتراست زن ستیزی در هر گوشه این کره خاکی وجود دارد ولی زنان شجاع وقهرمان به مبارزه خویش ادامه داده واین مبارزه ادامه دارد .
در کشور ما افغانستان درحالیکه زنان نسبت به گذشته به موفقیت های دست یافته اند که مشت نمونه خروار است  نباید نادیده گرفته شود بطور مثا ل ایجاد وزارت زنان ،افزایش تعداد زنان به پارلمان ، ایجاد ریا ست زنان در ولایات و اولین والی زن در بامیان را میتوان به فال نیک گرفت .
اماً زندگی زنان در نقاط دور دست در اکثر ولایات کشور عزیزما تأ سف بار است که ما همیشه از طریق اطلاعات جمعی خبر میشویم خشونت های خانوادگی ،خود سوزی زنان لت و کوب های بیمورد ،ازدواج های اجباری ،تجاوزهای جنسی توسط زور مندان ،بریدن گوش وبینی زنان و محاکمه سحرائی زنان توسط شوهر یا اقارب آنها ، فقر اقتصادی خانواده ها باعث شده که کودکان خویش را مانند متاع بفروش برسانند ، برای زنان بدون از چهار دیواری خانه دیگر جای کار نیست ،در وازه مکاتب در بعضی ولایات بروی دختران بسته است امأ ازطرف دولت مردان هیچ نوع توجه درین مورد صورت نگرفته  مثلیکه جناب ( پشت اشترینگ خواب است ) وخیالی بفکر بازی سیاسی خویش است که چطور میتواند باز مدتی را بالائی گرده های مردم سواری کند .
برای دختران باید شرایط رفتن به مکتب آماده شود تا آنها بتوانند مانند برادران خویش از نعمت سواد بهره مندگردند با چراغ علم ودانش راه خویش را در جامعه پیدا نمایند ودوشا دوش برادران خویش در راه آبادی وترقی کشور سهم ارزنده بگیرند ، کوشش صورت گیرد تا دختران ما با علم ودانش مجهز گردند ما به نسل باسواد ضرورت داریم وآینده خویش را درخشان میبینیم ،او کسانیکه از مکتب رفتن دختران جلوگیری میکنند گناه بزرگ وجبران ناپذیر را مرتکب میشوند ،مانع شدن از رفتن دختران به مکتب  نه  مطابق شریعت اسلام بوده ونه هم مطابق وجدان انسانی .

 

« پس از مرگ نفرین بود بر کسی = = کزو نام زشتی بماند بسی »
 
توکل گلزاد
ها لند
8 مارچ