آرشیف

2017-7-7

امان معاشر

روز های رخصتی ام را در کشور کمونیزم گذشتاندم

امسال با فامیل خود ایام رخصتی ام را به یکی از تفریحگاه های زیبایی کیوبا بنام (وروه دیره)گذشتاندیم. 
تفریگاه ما رفتیم انقدر زیبا بود که به گفته استاد (داعی) داننده ی مولفه های اسلامی فکر کردم ممکن جنت چنین یک جای باشد. آب بحر آنجا که کرستال می نامندصاف است در عمق آن شنا نمائیم سنگچه و ریگ زیر بجر را که رنگ سفید دارند دیده میتوانیم .
.قبل از سفر به کیوبا عکس تفریجگاه که باید میرفتیم به صفحه فیسبوک گذاشته بودم و در زیر آن تعدادی از هموندان فیسبوکی به احترام به شخصیت فیدل کاستر برایم نویشته بودند که باید به زیارت آن بروم عکسها بردارم.
یک روز از تفریگاه خارج شده و گادی اسپکی کرایه نموده تمام کوچه های شهر (واره دیره) را که در نزدیکی تفریجکاه ما قرار داشت گشتیم و در هیچ جا نظرم به تصویری و یا تندیس فیدل کاسترو بر نخورد.
روز بعد در تفریحگاه با یک استاد از کشور ترکیه معرفی شده قصه را برایش نمودم.
آن‌ها گفتند: (اکه امان اگر با هیکل فیدل کاسترو عکس نگیریم آمدن ما در کیوبا به آن می‌ماند که مسکو بروی به زیارت لینین نروی و مکه بروی به زیارت محمد).پس باید ما ارامگاه فیدل کاسترو را پیدا کنیم 
فردا انروز همراه آن دوست ترکی ام تکسی کیرایه نموده به شهر هاوانا مرکز کیوبا 200 کیلو متر فاصه داشت رفتیم با تکسی جاده های هاوانا را گشتیم و هیچ عکس از فیدل کاسترو را نیافیتم . به مغازه های فروش رفتیم و از هر فروشنده که می‌پرسیدیم عکس فیدل کاسترو دارند؟ آن‌ها مشت خود را به سینه خود گذاشته می گفتنذ:فیدل در قلب ماست.)
کیوبا در امریکای جنوبی موقعت داشته و به لب اقیانوس اطلس واقع است
زبان رسمی این کشور اسپانیایی است. 99.8 درصد از جمعیت بالای 15 سال این کشور باسواد هستند و فرهنگ آنها تحت تاثیر فرهنگ کمونیستی شوروی سابق با عقیده ی مارکس و انگلس باقی‌مانده است
ترانسپورت شهر آن‌ها را همان موتر های دور شوروی لادا و مسکویچ تشکیل می‌دهد و راه‌ها و پل ها و ساختمانها به کمک شوروی ساخته شده است.
زندگی مردم کیوبا را میتوان گفت فقیرانه است و آبرو ندانه، تفاوت بای و غریب در آن سرزمین به نظر نمی‌رسد آموزش رایگان تا درجه عالی مطایق به استعداد جوانان انهاست. اقوام با زنگهای پوست مختلف ولی دوستانه و همه مصورف کار زندگی دارند
نفوس کیوبا تقریبی برابر به اهالی شهر کابل یعنی بیشتر از 10 ملیون جمعت را تشکیل می دهد.
حکومت کیوبا با شورای 31 نفره که انرا مجلس ملی می نامند رهبری می‌شود بیشترانها اعضا عضو جزب کمونیست کیوبا اند و رئیس جمهور را نیز آن شورا انتخاب می کند
.امان معاشر