آرشیف

2015-1-22

عبدالخالق وفا

روز مـعـلـــــم مبارک!

 

بیائید با هم به درگاه خداوند باری تعالی دست دعا بلند کنیم واز درگاه مبارکش برای تمام معلمان ؛ مربیان؛ فرهنگییان‌؛
نویسنده گان دلسوز این جامعه که با دانش و بینش خود مارا از تاریکی وظلمت به سوی نور وروشنایی هدایت می کنند دعا کنیم آرزوی طول عمر با عزت برای آنان کنیم همه روز روز شماست اما سیزره هم میزان بهانه است برای تجلیل از این روز.

 

معلم چو کانونی از آنس است
همه کار او سوزش وسازش است

همی سوزد از مهر وگرمی دهی
به سنگین دلان درس نرمی دهد

نه بر کس امید ونه از کس هراس
نخواهد بجز دیده حق شناس