آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

روز معلم در لیسه نسوان دره قاضی مرکز ولایت غور تجلیل شد

 

الحاج محمد قاسم علم رئیس حفاظت محیط زیست درلــــــــیسه نسوان دره قاضی بمراسم تجلیل از مقام معلم اشتراک واین روز خجسته را بــــــرای همه معلمین جهان وبطور خاص برای معلمین افغانستان طی بیانیه تبریک عرض نموده است.

 

الحاج محمد قاسم علم یک دسته گل برای محترمه ظاهره معلمه سابقه دار معارف غور جهت ارج گذاری بمقام معلم تقدیم نمود.
 

الحاج محمد قاسم علم یک دسته گل برای محترمه ظاهره معلمه سابقه دار معارف غور جهت ارج گذاری بمقام معلم تقدیم نمود.

الحاج محمد قاسم علم یک دسته گل برای محترمه ظاهره معلمه سابقه دار معارف غور جهت ارج گذاری بمقام معلم تقدیم نمود.

 

تیم ترانه لیسه نسوان دره قاضی بمناسبت روز معلم ترانه میسرایند
تیم ترانه لیسه نسوان دره قاضی بمناسبت روز معلم ترانه میسرایند

 

یک گوشه محفل از تجلیل روز معلم درلیسه نسوان دره قاضی.
یک گوشه محفل از تجلیل روز معلم درلیسه نسوان دره قاضی.

 

مسئول معارف شهر پیام تبریکه وزارت معارف افغانستان رابمناسبت روز معلم قرائت میفرماید ودراین عکس قاری خوش آوازومعروف ولایت غور رانیز مشاهده میفرمائید.
مسئول معارف شهر پیام تبریکه وزارت معارف افغانستان رابمناسبت روز معلم قرائت میفرماید ودراین عکس قاری خوش آوازومعروف ولایت غور رانیز مشاهده میفرمائید.