آرشیف

2017-5-7

روز قلم برای آنهایی که حرمت قلم را پاس میدارند مبارک

قلم یک وسیله مقدس است، قلم همان چیزی است که خداوند به آن سوگند یاد کرد و به وسیله آن تعلیم داد. پس ما که خود را مسلمان حساب میکنیم چرا قلم را وسیله توهین، تهمت، بی حرمتی، آبرو ریزی و در حقیقت وسیله برای ترویج بی اخلاقی کرده ایم؟؟

فضای مجازی (فیسبوک) دیگر فضای مجازی نیست! فیسبوک جایی است که آنجا در واقع اندیشه ها و دیدگاه ها مبادله می شود و بناً تاثیری بسزایی در فضایی حقیقی دارد.

ازینرو قلم ها و کیبورد های مبایل مان باید به روشنگری بپردازند. باید اخلاق با قلم و اندیشه ما آمیخته باشد. قلم باید بجای نشر و پخش دروغ و پروپاگاندا و حمایت از جنایتکاران قرن به حمایت از نیروهای امنیتی باشد. قبیله پرستی و قبیله مداری را باید کنار گذاشت، چون همه میبینیم که حکومت های قبیلوی و قومی نتیجه نداده است. با قلم باید ملت سازی کرد. تا چی وقت باید منافع ملی در گرو اندیشه تنگ و تاریک قبیله پرستی باشد؟؟؟