آرشیف

2015-3-10

ف. بری

روز زن مبارک: اهدا بـــه زنان پاکیزه سرشت افغان

مقام زن

زن تویـــی آن خلقــــت والا گهر
هم عــزیزو مهــــربان و همسفر

ای تویی پشت و پنـــــاه کودکان
آیت مهری ولطــــف بیـــــکران

میدهی هســــتی به هرجان وتنی
وز صفا بر دل گشـــایی روزنی

خانه از مهرتو رضوان می شود
غنچهء دل از تو خندان می شود

چون تویی مادر بر افلاکت مقام
خاک پایـــت روضهء دارالسلام

ارج تو همپـــــــایه مـــردان بود
در ذکا و فطــرت و فهم و خرد

نقش تو پیداست بر روی زمین
شاد زی ای معبــــد مهر آفرین

می ستـــــــایم همــت والای تو
روشن است ازرزم توفردای تو

شاد میخواهد بری هرروز تان
هشت مارچ ومیلهء نوروز تان