آرشیف

2017-3-8

گل رحمان فراز

روز جهانی زن خجسته باد!

روز جهانی زن خجسته باد!

"تمام اندیشه ها و دارایی های مرد به یک محبت زن نمی ارزد." ولتر 
زنان نیم پیکر توانای انکشاف و ستون مستحکم ابقای جامعه بشمار می روند که در جامعه نقش های فراوان و مختلف را ایفا می کنند. زنان در مواقع مختلف حیثیت مادر، خواهر، دختر، خانم، رهنما، اتکا و امید را بازی می کند.
 زن بقول ژان ژاک روسو: مونس مهربانی برای مرد است و نقش انکار ناپذیر اش در تحولات انکشافی انسان درخور ستایش است که سهولت آفرینی های مزید را برای بارور شدن جامعه ببار می آورد.
زنان اضافه تر از اینکه حسادت اخذ قدرت و حکمرانی را مدعی باشند، بیشتر می کوشند تا راهنمای خوب، مشاور خلاق، انسان مهربان و شخصیت نیکو در بطن جامعه مترقی و انکشاف یافته باشند که باور کلی همان جامعه را ملت شدن، احترام متقابل و توازن بین جنس مذکر و مونث شکل دهد.
کارل مارکس می گوید که پیشرفت اجتماعی را می توان به جایگاه اجتماعی جنس مونث اندازه گرفت. در این شکی وجود ندارد که بیشتر کسانی به اوج خود کفایی و رشد بدون تعصب رسیده اند که جنس مرد و زن را در کنار هم با تساوی حقوق پذیرفته اند.
میدانم که در تساوی حقوق زن و مرد در افغانستان، ادله و استدلال پشت هم ردیف است و در اکثریت مواقع با ملحوظات مختلف حقوق شان پايمال شده و حق انتخاب زندگی به سفارش خود شان را ندارند ولی تجربه نشان داده است که تلاش های پیگیر خانم ها برای شناساندن حقوق، شخصیت و چهره شان قابل ملاحظه و با ارزش بوده است و امید که به اوج مساوات مطلوب برسند.
زنان اگر به نیم پیکر بودن شان اکتفا کنند فکر کنم حد اصولی پیشرفت را کمایی می کنند و در این صورت می توانند در نقش شان تحول مثبت رهنما سازند ولی بقول فردریش نیچه در روایت کتاب فراسوی نیک و بد «بزرگترین زنان تاریخ همواره در راستای مرد شدن عمل كرده‌ اند، نمونه‌ بارزش مكتب فمنیسم است! »
بار دیگر، این روز خجسته را برای کلیه مادران و خانم های جهان خجسته باد گفته و آرزو دارم با آسایش کامل زندگی آینده شان را به پیش ببرند.
با مهر 
گل رحمان فراز