آرشیف

2015-2-24

استاد عبدالمجید نامجو

روزگـارم چه بی فــایــده است…
روزگارم چه بی فایده است…
همه جا باد مخالف می وزد
همه سو تیشه بدستان سیه دل ..
پی نابودی این انجمن اند
یادم است….
آنزمانی که ز شلاق فلک
اسپ های امید می رستند
بعد ازاین ….
من جهان را به قیام ابدی میخوانم
و شعار زندگی سر میدهم
من امید را همه جا میکارم
تا دگر باد مخالف نوزد
روزگارم چه بی فایده بود
همه جا باد مخالف می وزید
ولی اکنون همان تیشه بدستان
گل نرگس به چمن زار جهان میکارند…

نامجو