آرشیف

2020-10-29

نظیر ظفر

روزگار خسته

در غـــصه اگــــــر قرار دارم
آزرده دل از نـــــــــگار دارم

آهنــــــگ جـــــــدایی مینماید
من وحــــــشت بیشمار دارم

هنـــــــگام جوانی با وفا بود
ازپیــــــــری دلی فگار دارم

دل غرق بخون و لب بخنده
خوش مشربی از انار دارم

بی آتـــش و دود جانگدازم
از آه دلـــم شـــــــرار دارم

در باغ اگــر چه خانه کردم
بالین به محـــیط خار دارم

کس نیست نصیحتش نماید
ناصـــح نه درین دیار دارم

نی زاهـدم و نه باده نوشم
نی عادتی در قمـــــار دارم

مار اســــت مگر به آستینم
کز خویش بخود خسار دارم

عیبم بخدا که فاش گویست
این شیوه من از تبار

 نوشته نذیر ظفر