آرشیف

2015-1-13

مسعود حیدری

روح /تـــــور بـــورش / را شاد ساخت!

 

همه هموطنان از حادثه المناک انفجار در ولایت بغلان که صد ها انسان اعم ازمرد ، زن، پیر، جوان،معلم، شاګرد،تحصیل کرده و مکتب نخوانده مارا بکام مرګ فرو برد،اطلاع حاصل کردند۰

  من در حالیکه به همه شهدای مظلوم این حادثهء خانمانسوز از درګاه خداوند(ج) مغفرت استدعا نموده و جای شانرا بهشت برین میخواهم،به باز مانده ګان درماتم نشسته شان صبر جمیل وبه همه مجروحان این حادثه شفای عاجل وصحت کامل تمنا مینمایم۰

 حادثه بغلان نه تنها صد ها خانواده ایکه عزیزان شانرا ازدست داده اند، بماتم نشاند،بلکه ملت مسلمان افغانستان را نیز سوګوار ساخت۰زیرا درین حادثه در جمع شهدای مظلوم، شش تن از نیک نامترین وتحصیل کرده ترین نماینده ګان مردم یعنی وکلای منتخب ولایات کشور(کابل،کنر،قندهار،کندز،تخار)نیز شامل اند۰این دیګر واقعا یک ماتم ملی بود۰ بنآ به ملت مسلمان افغانستان صبر وحوصله خواهانم۰ مردم ما مطمین باشند که این شام تاریک به صبح صادق تبدیل شده وآنروز دور نخواهد بود که وطن شان آزاد ومردم آن آرام خواهد شد۰که در آن صورت جز روسیاهی  چیز دیګری به این خفاشان سیاه دل وا نسان دشمن باقی نخواهد ماند۰

در مورد حادثه، ګذارشات متفاوت بخور مطبوعات صوتی/تصویری داده میشودواز جانب دیګراهل نظر هم دارای عقاید ودید ګاه های مختلف اند۰عده ای حادثه راعمل انتحاری بواسط طالبان،اما اکثریت مطلق آنرا یک توطیه از قبل پلان شده میدانند۰اصل جریان هر چه باشد(عمل انتحاری یا توطیه طرح ریزی شده) سوالات متعددی را در ذهن هر هموطن بوجود آورده است۰ حادثه چګونه صورت ګرفته است؟ اګر فرض شود عمل انتحاری بوده، شخص انتحار کننده چګونه با این همه مواد منفجره خودشرا تا قلب هیات یعنی اعضای کمیسیون اقتصادی پارلمان رسانده؟

نیروهای امنیتی پولیس و استخبارات کجا ومصروف چه کاری بوده اند؟ اګر انتحار کننده ای وجود داشته، مسلما با وقوع حادثه از بین رفته است۰ سوال پیدا میشود که چه کس ویا هم کسانی سینه ای این زخمی های نیم جان وبی جان را بګفته آقای فراهی عضو پارلمان به رګبار ګلوله بسته،تامبادا زنده نمانند۰ قرار ګفته ها تنها در سینه آقای کاظمی جای اصابت پنج مرمی دیده میشود۰

   چرا در زمین محل حادثه حفره(چقوری) بزرګی به وجود آمده است؟ در انفجار های انتحاری سیار کمتر دیده شده که در محل حادثه زمین چقور شود۰ تصاویریکه به نمایش ګذاشته شد،حکایت از ایجادیک ګودال داشت۰ که این خود حدس وګمان را در مورد اینک مواد منفجره در زمین(زیر خاک)بوده،بیشتر وبیشتر میسازد وانسان را بیاد انفجار شهر بیروت لبنان

وقتل داکتر احراری می اندازد۰ چرا مسوولین بلند پایه دولتی ولایت بغلان مانند والی،قوماندان پولیس،ریس استخبارات و۰۰۰ در صحنه حضور نداشتند؟آیا فکر میکردند شش تن از نماینده ګان ملت ارزش آنرا نداشتند که رهبری ولایت به استقبال آنها رفته وایشان را الی محل تدویر محفل همراهی میکردند؟ اګر چنان بوده،پس چرا رییس جمهور،اعضای کابینه،رییس واعضای پارلمان کشور، جنرالان اردو وسایرین به استقبال اجساد این نماینده ګان الی میدان هوایی کابل رفتند؟ چه فکر میکنید آیا این کار، مردم فریبی بوده و یاهم احترام به اجسادآنها ویعن احترام به ملت ویا حد اقل احترام به موکلین این شش نفر؟ اګر رفتن ریس جمهور و مسوولان قوای ثلاثه کشور الی میدان هوایی احترام ګذاشتن به نماینده ګان ملت بوده باشد، پس این بی احترامی والی بغلان نسبت به نماینده ګان ملت را چکونه میتوان توجه کرد؟؟

   سوال پیدا میشود که والی بغلان از روی خودخواهی احمقانه اش به احترام هیات،با آنها نبوده و یا هم میدانسته که کربلا بر پا میګردد؟ اکثریت مردم بر این نظریه دومی اتفاق نظر دارند۰ اګر چنین بوده،دیګر میتوان اظهار داشت که والی بغلان ارواح پسر عمش (تور بوراش) کمال الدین اسحق زی این مهمان ناخوانده را که یکتعداد از دهاقین ازبک تبار رادر خانه وکاشانه خود شان زنده به آتش انداخت و سوختاند، از دل وجان شاد ساخته است۰ (غرض مطالعه جریان کامل این انسان سوزی به جلد دوم افغانستان در مسیر تاریخ وسایرآثار مراجعه شود) شاید این اسحق زی(اعلم) با خودش فکر کرده باشد ،اسحق زی خوب آنست که از اسحاق زی قبلی (کمال) نشان داشته باشد۰ آن اولی که یک غول زمین خوار بود وبخاطرغصب زمینها واملاک ازبکها/ازبک

سوزی میکرد۰ اما میتوان ګفت این دومی(طالب نکتایی دار)یک تیر وچند فاخته پلان کرده است:

اول خواسته وطندارش را از شر حریف ویا حریفانش اګر در کوتاه مدت هم باشد نجات دهد۰وتا وقتیکه وطندارش بکار دیګران است،اوبکار همشهری اش خواهدبود۰ دوم یاد وخاطرهء آن انسان سوز بی هویت را که با یکجوره چپلک وپتویش آمده بود وبا زدن،بستن و حتی سوزاندن دیګران خودشرا مالک هزاران جریب زمین  ساخت،بار دیګر زنده سازد۰سوم به سردمداران قتل،وحشت،انفجار ها،انتحارها،سر بریدنها،ګروګان ګرفتنها،مکتب حریق کردنهاو۰۰۰ اطمینان دهد که در خدمت حاضر است۰ چهارم اینکه به مردمان بومی نشان دهد که اګر ریشه

در محل ومردم نداردخیر است،امابدانند که (تروتیل) در کمر دارد۰

در مورد اسحق زی آدم سوزک آنقدر معلومات ندارم اما در مورد این اسحق زی وکیل کوشک میدانم که: او در شوروی سابق در رشته اقتصاد مارکسیستی که مفهوم اشرا همه میدانند ودر یک کلیمه میتوان چنین خلاصه کرد۰( همه چیز بدست دولت۰زمین را از صاحب اش بګیر وبدهقان اش بده۰ ودر کشور ما یعنی زمین را ازمالک اش(کوربه) بګیر وبه دیګری(میلمه) بده،چیزی بیشتری نبوده ونیست) تحصیل کرده است۰ اودر وقت حاکمیت مجاهدین در اکادمی علوم کار میکرد۰ به همه چیز بلدیت داشت،بجز اقتصاد که رشته اش بشمار میرفت۰ در حاکمیت طالبان این چپی سرخ، دو آتشه وهوراکش دیروز به طالبی/طالب تر از طالبان کیبل سا لار تبدیل شده بود و نقش مشاور،همه کاره و عقل کل اکادمی را بازی میکرد۰ ګرچه در ظاهر کسی بنام۰۰۰ مستضعف رییس و مرحوم عبدالشکور( رشادمعاون اکادمی بود۰(باید نګاشت که آقای مرحوم رشاد  را بعداز آنکه اسنادی /بقول مسوولین استخبارات رژیم/

مبنی بر عضویت رشاد صاحب در سازمان استخبارات شوروی(کی/جی/بی)بدست طالبان افتید،از معاونیت اکادمی علوم بر طرف اش کردند۰)اما این اعلم اسحق زی همه کاره ای اکادمی علوم ماند و یګانه کسی بود که با چپلک های پس قات ودستار سیاه در حالیکه فقط یک کرک(بودنه) کم داشت، درآن مرکز علمی طوری که میخواست راست وچپ حکم میراند۰ حالا او والی بغلان است۰ (لعنت بر شیطان) فهمیده نمیشود آقای کرزی بحیث یک حقوق دان وسیاست مدار در تشخیص وانتخاب کادر های اداری از چه معیار استفاده میکند؟بعضی اوقات آدم مجبور میشود بګوید کاشکی ایشان داکتر وترنر میبودند۰ تاجایکه ملاحظه میګردد،کشور در بحران قحط الرجالی هم ګرفتار نیست که دولت نتواند بدون جمعه همدرد و اعلم اسحق زی به بقااش ادامه بدهد۰ همه را عقیده بر آنست،تازمانیکه جای این همه دلقکان متعهد به شخص و ګروه را نخبه ګان متعهد به وطن ومردمش پر نکند، حرف زدن از صلح،آرامی، آزادی،انکشاف وترقی بیهوده است۰

   پیشنهاد میګردد که:

– والی،قوماندان پولیس،رییس استخبارات وبعضی دیګر از مسوولین امنیتی بغلان تحت نظارت ګرفته  شوند۰

– یک هیات تحقیق متشکل از نیروهای صادق امنیتی، نماینده ګان یکتعداد احزاب سیاسی،نماینده ګان خانواده های شهید شده ګان و نیروهای ایساف تشکیل ګردد تا جریان را تحقیق وبه سمع مردم برسانند۰  مردم به وعده های دولت مبنی بر تحقیق موضوع باور ندارند۰ زیرا دولت هنوز که هنوز است نتایج تحقیق!قتل سه وزیرش را(حاجی عبدالقدیر،داکتر عبدالرحمن ومیرویس صادق) بمردم اعلان نکرده وهرګز اعلان نخواهد کرد۰

– والی،قوماندان پولیس ورییس استخبارات جدید ولایت بغلان به رای وانتخاب آزاد مردم از بین کادر های محلی آنولایت تعین ګردد۰