آرشیف

2019-5-13

صدیق رهپو طرزی

روح افزا طرزی منشیه

روح افزا طرزی منشیه

 
او، دختر محمد زمان طرزی خازن الکتب، می باشد. وی از جمله دختران نخبه و با سواد تمام خوانده های سرشناس آن زمان بود. هفته نامه ارشاد النسوان ”  اولین نشریه برای زنان در افغانستان، به مدیریت اسما رسمیه طرزی، همسر محمد طرزی، مادر ثریا طرزی، ملکه کشور، از ۱۶ ماه مارچ به نشر آغاز و تا نه جون ۱۹۲۱، ادامه یافت.

ادامه مطلب در اینجا