آرشیف

2015-7-20

afrotan3141

روایتی از گرداب خونینی بنام صلح! چه بوده است آن حکایت

چنانچه شما خواننده گان ارجمند یادداشت های این حقیر میدانید در این هنگامیکه افغانستان به عنوان بزرگترین و خونین ترین  پایگاه جنگ و  ترور یزم شناخته شده و همه جناح های اعتقادی و سیاسی موافق یا مخالف در این اصل متفق اند که تحقق ورسیدن به  صلح در این کشور جنگ زده از ضروریات و اولویت های درجه یک افغانها بحساب می آیند . روی همین دلیل در چند سال آخیر با سرعت بینظیر و خارق العاده ای به این فرآیند نگریسته شده است .

ادامه مطلب