آرشیف

2015-9-25

استاد غلام حیدر یگانه

روایتگری از ملکوت ذهن

(نمایشگاه نقاشی بانو صدف فرحمند احمدی)

 

روایتگری از ملکوت ذهن

جنین؛ تولد؛ خودروی؛ انتظار؛ تهیگی؛ رنجهای محبوب؛ گسیخته؛ زادگاه؛ تولد دوباره؛ دریافت؛ درخت؛ چشمهای خالی؛ رقص سکوت؛ و حیرت، سرنامه های تابلوهای بانو فرحمند احمدی است که در نگارستان«متامورفوز» لندن به نمایش گذاشته شده است. 

بانو فرحمند در این مجموعه ی بهم بسته از نگارگریهایش، سیر اندیشه و روح آدمی را از تولد تا رهایی با دایرت المعارفی از رنگها و هنروری ها نمایش می دهد.

این نمایشگاه تا شامگاه 25 همین ماه، جست و جو گران هنر و صورتگری و هزارتوهای ذهن آدمی را به حیرت فروخواهد برد. 

بانو احمدی، فرزند ارشد استاد عبدالحی فرحمند، استاد دانشکده های هنرهای زیبای کابل است. وی به عالی ترین اسرار رنگ و چهره پردازی در دانشگاه کابل، دست یافته و قله های اروپایی این فن را همین سالها، طی تحصیلات تخصصی در ایرلند نیز طی کرده است.

بانو فرحمند، تردستی های شرق و غرب هنر را در این نمایشگاه در هم آمیخته تا پلکانی به فراسوی ناشناخته ها و ناگفته ها برفرازد و رنگین کمانهای ذهن و روح آدمی را در این رهیافت استعلایی، بقدر عقل ما، در روی زمین و در چاردیوار نگارستانها بازتاباند.

در پرداخته های این مجموعه، رنگ های بنفش، قرمز، سبز، زرد، آبی، نقره ای، لاجوردی، سفید، سیاه… با مراتب گوناگون می درخشند و ظرافت های میناتور افغانستان و اسلیمی های بومی را با نمادها و یافته های تمدن امروزی عالم درهم می بافند تا سیر و صیرورت اندیشه و جان آدمی را در سفر ناگفتنی و نادیدنی اش به تماشا گذارد.

این نمایشگاه با حمایت بیناد فرهنگی «پیوند»، روز هجدهم سپتامبر با حضور سرپرست سفارت جمهوری اسلامی افغانستان، جناب سیامک هروی و شماری از فرهنگیان هم میهن و اهل ذوق فرنگ، گشایش یافته است. 

برای بانو فرحمند احمدی، توفیق مزید استدعا می نمایم.

روایتگری از ملکوت ذهن

روایتگری از ملکوت ذهن