آرشیف

2019-4-30

صدیق رهپو طرزی

ره آورد من

بانو یلدا کرزی، با مهر این اثرش را برایم فرستاد. من دیدم را – نی نقد که چیز دیگر جز جدا نمودن سره از ناسره و سچه و نا سچه – نیست، را برایش نوشتم.
اکنون برای دریافت پیامگیران بیش تر این را با شما شریک می سازم. 
من، چنین نوشتم:
نخست و اول از همه، از این که  "ره آورد من" را در اختیارم قرار دادید، تا از راه کلکینچه های نوشته تان، به دنیای نگاشته های تان، سر بزنم، یک دنیا سپاسم را برای تان در خط این کار فرهنگی ارایه می دارم.

ادامه مطلب در اینجا