آرشیف

2016-10-26

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

رهای اسیران ناکرده گناه.

5 تن از دانش آموزان دانشگاه غور مقیم شهر فیروزکوه که داشتن این شهر را به عزم خانه های شان ترک مینمودن در مسیر راه در کوتل شینیه از طرف افراد مسلح مخالفی حکومت محلی غور بدون جرم و گناه از موتر پیاده نمودن و مدت ها بدون سرنوشت در دره های مرغاب به سر بردن، تا اینکه خیلی مظلومانه یک تن از ایشان را به نام محمد رحیم اهل ولسوالی یکاولنگ بامیان را به شیوه ی غیر انسانی به گونه غیر اسلامی" دریدند ، بریدند ، شکستند وببستند" به حکومت محلی غور تحویلش دادن !
اینجا غیرت حکومت محلی دوچند شد و تا اینکه بعد از گفتگو با مخالفین از طرف ریاست محترم امنیت ملی و شخص رییس محترم امینت ملی، چهار تن باقیمانده رها گردیدند ، و دیروز بدین مناسبت رییس محترم امنیت ملی غور محفلی را در یکی از تالار های ان ریاست برگذار فرمود که والی غور و معاون محترم ریاست شورای صلح،ژورنالستان محلی با حضور خانواده های این رها شده گان آراست !
و اینگونه این چهار تن را به معرفی گرفتن:  
محمد فرزند اسدالله باشنده ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان
خلیل احمد فرزند محمد طاهر باشنده ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان
عوض علی فرزند شکورداد باشنده ولسوالی لعل-کرمان و سرجنگل ولایت غور
محمد سرور فرزند اسکندر باشنده لعل-کرمان و سرجنگل ولایت غور
با حاضرین اندر محفل معرفی گردیدند و همه سخنرانان این محفل از ریاست محترم امینت ملی ویژه جناب رییس محترم این ریاست قدر دانی به عمل آوردن و موفقیت های چشمگیر ایشان را ار بارگاه خداوندگار عالم و آدم استدعا و آرزو بردند !