آرشیف

2017-5-15

دکـتـر بصـیر کامجو

رهایی از فروماندگی

فروماندگی گونه ای ازافسردگی وانجماد روانی است که انسان درهم پیچیده به آن ، به مسیرازخود بیگانگی ودرماندگی سوق می گردد.
انسان درکنش زندگی به نسبت جایگاه نامناسب زیستش وفشار وجبرمتواترایکه درگیرودارحیات اجتماعی ، فردی وسیاسی باالی وی مستولی می گردد ، فرد بی اراده وسست اندیش دراین حالت خودرا ناتوان ودرمانده می یابد واز بیم و واهمه روزگار درجستجوی پناهگاه أمن دردنیای درون خود فرورفته ودرخویش تناسخ می کند ودربستره ازخود بیگانگی قرارمی گیرد .