آرشیف

2014-11-5

نثاراحمد پژوهش

رنگ انار
 
باغبان رفت وگلی خوشکیده دربوستان علم
آنکه ازعلـــمش مــرا آب حیـــاتی داده بود

هرنفس هرلحظه ازعمق دل دریای خویش
هم صدف هم لعل ویاقوت وحبابی داده بود

نا خـــدای کشتی دریـــای علم ومعـــرفت
تاج دانش برسرم بــالی شهـــابی داده بود

تا نبا شد قوت جهــل وجهـــا لت دروطن
بازبان با قلم راهی جهــــــــادی داده بود

آه زاندم پرکشـــیدی رفتی اســتاد ازمیان
دردلم ازغصه خون رنگی اناری داده بود
 

شاعرمعاصر وتوانای ما جناب محمد " احمدی" که لطف نمودند دروصف مرحوم استاد پژوهش شعری را تحت عنوان " رنگ انار" سروده بود خدمت دوستان تقدیم نمودم.