آرشیف

2014-12-30

عبیدالله عبید کیهان

رنـــــــــــــج دوری

کــجا رفتـــــــی تـــــــو ای یــــــــــار دل آزار
                            زهجــــــر رویـــت ایــــــن دل گـشــــته افگـــــار
از آنـــروزی که رفتــــــی از بـــــــــر مـــــن
                            نمــــی دانـــــم چــــی آمــــــد بـــــــر ســـــر مــن
زچه رفتـــــی تـــــــو از مــــــن دور ای یار؟
                            مـــرا کردی بـــــه صدها غـــــــــــم گــــــــرفتار
دلــــم تنــــــگ است از آنــــــــروز جدائــــی
                           در امیـــد است کـــــه آخـــــــر روزی مـــیائــــی
بـــه هـــرجائـــی بیـــا از مـــن کـــن یـــــــاد
                           خـــــــیال افســـــرده مـــــــن کـــن لحضهٔ شـــــاد
تـــو گــــر مـــی شنوی آواز افســــــــرده دل
                           بـــــــدادم رس مـــــــکن دیگـــــــــر تغــــــــــــافل
بیــــا که بـــــی تــــو حالــــــم است غمگـین
                           مده رنجــــــم کــــــه قلبــــــــم هست مسکـــــین
"عبید کیهان" است هــــردم در جستجـــویت
آرزو دارد کــــه بینـــــــد مهتــــــــــاب رویت
 
18/3/1388– کابـــــل – افغانستان