آرشیف

2015-1-22

نجیب الله لعل زاد

رمـــوز موفقیت خـــود بـــاوری و اعتماد به نفس

 
 
 
دوستان عزیز شما میتوانید هر روز یک صفت را برای اعتماد به نفس درخود پرورش دهید
 
هفته اول:
روز اول    :    باور کنید که موجودی بی نظیر در عالم هستید.
روز دوم    :   دیگران را همینطوری که هستند بپذیرید.
روز سوم   :  به هنر و استعداد دیگران حسد نورزید.
روز چهارم :  هیچگاه خشمگین نشوید و همواره خونسردی خود را حفظ کنید.
روز پنجم   :   به دیگران احترام بگذارید.
روز ششم   :  با انسانهای عیب جو و بدبین دوری کنید.
روز هفتم   :   دیگران را دوست بدارید.
 
هفته دوم:
روز اول    :    دست دیگران را برای یاری و کمک بفشارید.
روز دوم    :   دیگران را ببخشید.
روز سوم   :   انتظارات خود را از دیگران کاهش دهید.
روز چهارم :   دیگران را مورد انتقاد و سرزنش قرار ندهید.
روز پنجم   :    خود را سرزنش نکنید.
روز ششم  :   انتظارات منفی و غیر منطقی را از ذهن خود بیرون کنید.
روز هفتم   :   خود را جدی بگیرید.
 
هفته سوم:
روز اول    :    دیگران را بخشی از وجود خود ببینید.
روز دوم    :   خطاها و لغزش های خود را جدی نگیرید.
روز سوم   :   تصویر ذهنی خود را از دیگران اصلاح کنید.
روز چهارم :  ارزشهای نیک را در خود تقویت کنید.
روز پنجم   :   احساس رضایتمندی و خشنودی را در خود افزایش دهید.
روز ششم  :  از تکنیک های تنفس عمیق تغذیه سالم استفاده کنید.
روز هفتم  :   تبسم و خوش خلقی را تمرین کنید.