آرشیف

2021-5-20

شاه ولی آرین

رقیبه ظلم بس کړه

رقـیبـه پـه دې پـوه شه ګوره خلاصه دې کـړه غاړه

د ظـلـم لــړۍ پــرېـــږده ویـــره وکــړه لــه انــګاره

 

له اه د یـتیـمانـو، غریـبانـو بـه سرسام او لیوني شې

نــور بس دی جفا بس کړه ګوره سمه دې کړه لاره

 

اغوس دنمارک

۰۱-۰۵-۲۰۲۱

شاه ولی ارین