آرشیف

2020-12-5

mhadad

رقص ملایک

 

 

رسد آنروزکه کفتاران،دهند درزیرساطورجان
ملایک ها به رقص آیند،به دردوغم فِتَد شیطان

تَعَقُل گر رهی یابد، وگر نوری زآن تابد
بجای جهل خرد آید، نمی ماند کسی نادان

خوشا آنروز که بلبل ها، سخن گویند ازگل ها
 کنند تشریح عدالت را، نماد شر شود ویران

نه سیف ماند، نه سیافی،نه راکتباز، نه ندافی
بخون خفته دیار من، شود آزاد ز بد خواهان

وطن از آن ما گردد، زمینش خوان ما گردد
اگرکوبیم «حداد» وار،زسر،تا پای مزدوران

مسعود حداد
30 نومبر 2020