آرشیف

2018-11-15

رسول پویان

رقص روسها به ساز پاکستان

طالب وبن لادن وداعش ازیک ریشه اند
هرسه افراطی زخارستان یک اندیشه اند

آفـت افراطیـون تـنها نه در بُـسـتان فـتـاد
در بــن آزادی انـســـان مـثــل تـیـشـه اند

دزدان گـردنــه، آدمـکــشـــان حــرفــوی
قـاتـل خـلق خـدا زشت و جنایت پیشه اند

صخـرۀ خـارا چـه می دانـد از نـرمی دل
هشدار! افراطیون مانند شنگ و شیشه اند

گرگ وکفتاروشغالان رابه شهرماچه کار
وحشیان غار و جنگل در کنام و بیشه اند

ظالم از ظالم حمایت می کند در هـر کجا
خلق مظلوم بیکس وبیپیسه وبیتوشـه اند

مردم بیچاره را خلع سـلاح کـردند؛ لیک
طالب و داعش هرجا دست اندر ماشه اند

روی مردم در و کلکین را اگربربسته اند
وحشی و افـراطی و جـانی کنار گیشه اند

دالر تریاک در جیب سـران جنگ ریخت
چون که افراطی و اشغالگر تاجرپیشه اند

از سـیاستـنامـۀ خـونـین قـدرت‏هـای قـرن
نـام آزادی بـرون، افـراطـیـون کلـیشه اند

روسـهـا رقّاص امریکا و پاکسـتان شدنـد
طالبان در سـاز پاکستان تار و گوشـه اند

مسکو و واشگتن و پنجاب وحکّام ریاض
جنگ را آتشگـر و بحران را ره‏توشه اند

خـلـق را قـربــانی کـیـن ســتم‏کاران کنـند
نزد مخلوق وخدا خوار وخجل همیشه اند

تا که قدرت‏ها ز افراطی حمایت می کنند
بــرخــلاف دانــش و آزدای انـدیـشـه انـد

رسول پویان
15/11/2018