آرشیف

2015-1-8

فخرالدین فایض

رعـــایــت حـــق زنـــــان در اسلام

دین مقدس اسلام حق زن را در هربعد زنده گی اعم ازاجتماعی ، سیاسی وفرهنگی  محترم شمرده وهیچ گاه ازنقش آنها  درساختار جامعه   انکارنمی ورزد

بلکه علی رغم به تشویق وترغیب هردوطبقه ( زن ومرد )  پرداخته ومیگوید :

هرکدام تان برابرست که مرد باشد یازن عمل نیک درخیروفلاح خود وجامعه  خود انجام دهد درپیشگاه خدا منظورا ست .   ازینکه خداوند لایزال درقانون نامه خود ( قران )  دروازه نیکی وفعالیت به نفع جامعه را بروی همه بدون انحصاربازگذاشته به این موضوع دلالت میکند که تبعیض بین زن ومرد ازدیدگاه اسلام مردود بوده وبالای مفکوره آن عده ازمردمان بهانه جو خط بطلان میکشد که برای یک طبقه  (مردها) افضلیت وفوقیت قا یئـلـند .  

 

ما بخاطر وضاحت هرچه بشتری موضوع چشم اندازیی  به جوامع بشری قبل ازاسلام میناییم تاازبرخورد زیشت آن اقوام با زنها سپس برخورد شایسته  مسلمانان به طبقه موصوف آگاه شویم.

 

 

 

تاریخ بشر آن رفتار وحشیانه تمام ملل جهان را که قبل ازطلوع خورشید منور   اسلام  درحق زنها مینمودند درحافظه خود دارد ،  رفتارکه  از ذ کر آن موی  ازبدن میخیزد ، اند یشه   انسان بهت زده میشود وحیرانی سراسری بدن را   فراه میگیرد  که طبقه نامبرده دران زمان تا چی حد محروم ازحق بوده وتا چی اندازه  حق مسلم شان حیف ومیل میگردیده .

تاریخ نگاران بعضی  رخدادهای جامعه عرب را که پیش از ورود اسلام دران  سرزمین صورت گرفته  یادآورشده اند که بطورنمونه یکی آنرا تـذکر میدهم :     

 

حضرت عمرفاروق که خلیفه عادل مسلمانان است قبل ازمشرف شدن دراسلام  مطیع رواجهای محیطی بوده ومانند همجواران خود حق زنان را لگد مال میکرد، و طبق مفکوره جاهلی به عدم انسان بودن زنها باورداشت خلاصه رواج های منطقوی چنان بروی اثرگذاشت که   تصمیم گرفت  دختری (12 ) ساله خود را  ازپادرآورده ونابودش کند تااینکه کسی بخانه وی بعنوان طلبگار داخل نشود  بالاخره به تصمیم خود جامه عمل پوشانده   وآن دختری معصوم را که فقط گنایش این بود ( مردم  طلبگارش می آیند) به فریب اینکه وی را بخانه ماماهایش  می برد ازخانه بیرون کرده وبسوی صحرای سوق داد تاینکه  کاملاً ازچشم مردم ناپدید گردید. سپس کلنگ خود را گرفته وقبردختری را میکند که زنده پیش رویش گام برمیداشت وجالب تر ازهمه  هنگامیکه سروصورت عمرخاک آلود میشد دخترمظلوم بخاطردلسوزی  واظهارمحبت روی وی را پاک میکرد وبلفظ( پدرجانم به من چه میخواهی بکنی ) ویرا  ندا مینمود   اما پدربحرف های آن توجه نکرده ودرسرنویشت دخترکلنگ میزد

 

 

خلاصه دختری بیچاره را زنده بقبرستان نهاد تااینکه مرگ بسراغش آمد .

این بود نمونه ازرنجها ومشکلات که پیش ازاسلام دامن گیرزنان بود،  که حتی بخاطر ننگ بیجا  بر سری حیات آن مستضعفان بازی میکردند.

اما خوش بختانه همزمان با پدید آمد ن شمع درخشان اسلام حق معین برای زنها تعین شده وعهده دار بخشی ازمسئولیت های جامعه اسلامی شدند تا دوش بدوش مرد ها آینده خود وجامعه خود را بسازند ؛ حتی که خدیجه کبری بحیث مشاور پیامبر معظم اسلام بوده ورسول خدا درهر کار که اقدام می کرد ازین بانوی بزرگوار مشوره می طلبید وهچنان بانوان دیگری مانند سُمیّه که اولین بشری است که در  راه اسلام جان باخت  وعائیشه صدیقه که مدرس حدیث پیامبر درمدینه بود وغیره زنان با همت درزمان خود پیامبر به ایجازه شخص وی خدمات شایان کردند که  میتواند مدعای مارا ثابت سازد که اسلام  واقعًا طرف دار حقوق زن است وجامعه را بدون از نقش این طبقه ناقص تلقی میکند .

  ولی  بد بختانه عده از علماء اسلامی که خود را تکّه دار دین میدانند بدون برسی دقیق احکام اسلام  ( قران ) به تحریم نقش زن درجامعه حکم صادرنموده وفعالیت زنان را درجامعه منفور می پندارند  درحالیکه حقیقت غیرآن چیزی است که ( این عالی جنابان متئاثر ازافکار پاکستانی)  درک کرده اند ومغز قرآن خلا ف فکر ترزیق شده آن رنگ پذ یران است .

من از مدت پنج سال بد ینسو به مراکز تعلیمات د ینی  درپی دریافت حقیقتی این موضوعات مانند : حقوق زن ازدیدگاه اسلام  و… بودم  اما به  این نتیجه رسیدم که اسلام ازابتداء شدیداً  ازین طبقه مظلوم دفاع کرده ، دفاع میکند وازین به  بعد هم دفاه خواهد کرد .  وآن کسانیکه مخالف رشد زنان اند درواقع مخالف صریح رشد جامعه اسلا می و انسانی  اند زیرا بشرمتشکل ازین دوعنصر ( مرد وزن ) است ودرصورت رشد یکی(مردها)  ورکود دیگرش( زنها)  بدون تردید جامعه نیمه خواهد بود ..

 

بنا برین بجاست که  ( علماء بنام)  خود را ازحقیقت ومزایای دین مقد س اسلام آگاه ساخته وطوری حکم صادرنمایند که واقع بینانه بوده ومطابق بااصول اسلامی باشد وطوری که اسلام برای کافه بشراعم اززن مرد حق تعین کرده بدون تقصیر برای مردم ابلاغ بدارند .

 

       فخرالدین« فایض »غوری

     Mail : faez.ghory@yahoo.com