آرشیف

2014-12-30

عبدالقاسم فرهمند

رسیده جان زغم برلب زه دست نادانی، یارم کو

رسـیـده جـان زغـم بـرلـب زه دســـــــت نـــادانـی، یـارم کـو
به هر جاه گفتی از من دلیر گشتی ،دسترخان نامدارت کو ؟
 
شباب عــشق من بگذشت در اندوی .یک نادان
سرود خوشنوایی داشتم ،مدارم کو ،قرارم کو ؟
 
ترا با خود بسوی دشت و صحرا (مه ) میبردم
صـــدایـت کـو، سیـــــمایت کـو اعتــــبارت کو؟
 
شنـــــــــــــیدم خــــانه ات را .از ســـر میســــــــــــازی برار من !
بغیر ازمن بگو.براری من ،بیل ات کو ،کرند ات کو، کارات کو ؟
 
ندارم شــــــــکوه ای ، از درد این نامــــــرد، به رنگ  مرد ؟
ولی ای فارغ از دوستان هیزمت کو، تخمت کو ، کارات کو ؟
 
مـــــــــرا! مجنون ســراسر کــــــــرده. بودی رفیــــــــــــق من .
مریض هستی .حمیدات کو ،دوا ات کو، داکتر وپرستارات کو ؟
 
همـــــــچو سـر کـار دیـدم کـارات را یـــــوم بـه یــــــوم عــــــزیـــــــــــز دل .
عزیزم توبگو برمن موترات کو ،خشت ات کو،کارگرات کو ، کاردانت کو؟
 
اگر خواسته باشی .زه نام نامـــــــــــــدارن .جـــــــــــگرمـــــــــن .نکنــی سو.
برای جشن خوشیت .عزیزمن .برنج ات کو، روغن ات کو، دیک  یارات کو ؟
 
مه هستـــــــــــم دوســــــــــتدار.دوستـــــــانم .ولی افسـوس کو اقتصادم .
برایت بانگ عشق ساختم. کیک ات کو، کارت ات کو، خدمت گارات کو؟
 
اگرای آه سرد. دل چوآتــــــش گـرم وســوزانی .
بدامان همه .نامردان بمثلی.سیل شرار انداز ؟
 
 

سو: یعی سوی استفاده کردن .
دیک یارات :کسیکه خدمت گار باشه دیک را اینطرف وانطرف به بره .
تخمت:هدف همان تخم مرغ است .
هیزمت ؟ بوته یا مواد سوخت.
مه :من