آرشیف

2019-6-7

رسول اکرم «ص» ارتباط به قوم گرایی ونژادپرستی چنین گفته است!

رسول اکرم «ص» ارتباط به قوم گرایی ونژادپرستی چنین گفته است!

اسلام عزیز با تمام نیروه و قوت، در برار تمامی اسباب وعلل وانگیزه های که پیروانش را متفرق سازد وآنها را از هم دور سازد مبارزه نموده است؛ وتمامی عوامل امتیاز طلبی که بر اساس رنگ، قوم، نژاد، لسان، منطقه وقبیله شکل گیرد آن را از شاخصه های متمایز جاهلیت بر میدارد.
رسول الله«ص» با تاکیدات فراوان وموثر و واضح و روشن، این پیام را به امت خود رسانند وبا شدت، امت خود را از قوم گرامی منع کرده است وقوم گرای را از امور جاهلیت شمرده است؛ به حدیث ذیل توجه کنیم که چه پیام های صریح برای ما مسلمانان دارد، امام احمد ونسائی روایت میکنند که.. قال رسول الله «ص» مَنّ تَعَزَّی بِعَزَّءِ الْجَاهِلِیَّهِٔ فَاًعِضُّوهُ وَلَا تَکْنُوا«
ترجمه رسول الله «ص» فرمودند بر دهان مردمی که امور جاهلیت وعصبیت را دامن زده اند وآن را دوباره شروع می نمایند، کثافت گذاشته شود ومراعاتی با این گروه صورت نگیرد.
#خوب_دوستان_گرامی_حالا_نتیجه_قوم گرایی را میگویم برای تان!
[1] قوم گرایی ونژاد پرستی سبب عدم فهم وشناخت حق میشود
کسی که با تفکر واندیشه قومی به هر چیز که نگاه کند وبا این دیدگاه در مورد آن قضاوت کند یقیناً این شخص حقیقت را نمیتواند دریت درک کند، واز حق منحرف میشود وبه طرف منافع ومصالح قوم خود گرایش دارد، چنانچه تجربه نیز این را ثابت ساخته است. چه بلی چه بسا امور حق، به خاطرهمین مسٔله قوم وقبیله نادیده گرفته شده وزیر پا میشود وآنها میدانند که این کار اشتباه است اما بازهم به خاطری منافع قوم آن را انجام میدهند پس این خطر بزرگی است برای کسانی که به این غده سرطانی، ومرض روحی گرفتار اند زیرا که آنها را از حق محروم میسازد وبا گمراهی می کشاند.
[2] اخوت برادری
یکی از آسیب های قوم گرایی این است که وحدت واخوت اسلامی را از میان بر میدارد زیرا که اشخاص قوم پرست ارتباط شان را نه به بر اساس اسلامیت ودین داری بلکه بر اساس قوم ونژاد تنظیم میکنند واین در حالیست که قرآن حیات بخش همه مسلمانان را به با همدیگر برادر معرفی کرده است که باید هر مسلمان با برادران خود دیگر خود با معیار تقوی وایمان رابطه دوستانه برقرار کند وقبل از همه، مسلمان بودنش را ملاحظه داشته باشد. اما در قوم گرایی در مرحله اولی قومیت مهم است، ودر مراحل بعدی میسٔله اسلام دین وعقیده، مطرح است. خوب نتیجه چنین میشود که اخوت وبرادری اسلامی و وحدت ویکپارچگی آنها از بین برود وروحیه اجتماعی ومواسات وغمخواری، وایثار وفداکاری کاملأً رخت سفر بر بندد.
[3] تکبر خود برتر بینی وتحقیر دیگران
یکی از اثرات منفی قوم گرایی اینست انسان را به تکبر وخود بر تر بینی 
گرفتارمیسازد ودر واقع منشاء قوم گرایی ونژاد از همین خود برتربینی است، کسی که قوم گراست همیشه تلاش دارد که وقبیله خود را از دیگران برتر معرفی کند وخود را نژاد بهتر که بر دیگران حق سیادت وسرداری را دارد، میداند ودیگران را حقیر می بیند وتحقیر میکند وهمیشه هر قوم بر دیگه قوم فخر فروشی دارد وبه توهین وتحقیر وعیب جویی دیگران مشغول است که همه این موارد حرام وگناه است واین قوم گرا شب وروز به این کار خود مشغول است.
سبب گمراهی ومحروم شیطان از رحمت حق، همین نژاد پرستی وخود برتر بینی او بود که ادعا داشت من از آتش آفریده شده ام، پس از آدن «ع» برترم وآن را به دید تحقیر می دید، 
[4] از بین رفتن عدالت اجتماعی در جامعه
جامعه که در آن قوم گرایی مسلط بود، از آن جامعه عدالت ومساوات رخت بر می بندد زیرا که هر کس در تمام قضایا وامور، کوشش دارد که به نفع قوم خود، فیصله کند وآن را بر دیگران ترجیح دهد که این سبب ظلم به دیگران وگرفتن حقوق شان است، این هم یک گناه بزرگ وحرامِ است.
[5] کینه و دشمنی وخونریزی
ملتی که بر او قوم گرایی حاکم شد، به تعقیب آن کینه، بغض، حسادت، ودشمنی در آن جامعه مسلط می شود شب روز مردم به غیبت وکینه توزی همدیگر مشغول اند وتاجایی که نوبت به جنگ وخونریزی وکشتار میرسد، اگر تاریخ را درست برسی کنیم خواهیم دید که صدها میلیون انسان قربانی نژادپرستی وقوم گرایی شده است وملت هایی را تباه وبرباد کرده است وهر ملت که عنصر شوم آنها به هر طرف جهت داد سرنوشت آن ملت به جز از خرابی، تباهی وخونریزی چیز دیگری نیست برادرم
پس برادرم همه ما مسؤلیت داریم که جهت عملی ساختن این پیام ونجات کشور عزیز مان افغانستان از تباهی وبیرون آوردنش از این حالت بحران ورقتناک تلاش کنیم وجلو این آفت خانمان سوز واین غده سرطانی را بگیریم وطبق حدیث رسول اکرم «ص» بردهان کسانی که مسایل قوم گرایی را مطرح میکنند خاک بیندازیم.
جوانان امید بر ضد متعصبین.

#نبشته_ازعبدالـقدوس_ثاقب_مسؤل_نهاد
#اجـتمــاعی_جـوانان_امـید_ولایـت_غــور 
[فیروزکوه غور]