آرشیف

2014-12-31

دیپلوم انجینیر عبدالعزیز اویانی

رسم افغانی چنین است، مسؤل امور را نباید انتقاد کرد؛ چون او جوابده نیست!

 

از انتقاد و واکنش به انتقاد است که هیچکس و هیچگاه و در تمام تاریخ بشریت، نتوانسته برای همهِ اجتماع بشری، خوب باشد. حتا حضرت محمد، کسی را که مسلمان ها، یگانه فرستاده خداوند می شمارند، نتوانسته برای همه پیروانش، عملن خوب یا خوب ترین باشد. ما خوب میدانیم و می بینیم که عده ای، نه تنها از پیروانش، بلکه از نزدیکانش، در داخل مکتبش، جریانها و شاخه های ساختند، به گونه که گفته باشند " مارا هم راهیست یا راه گکی"؛ و بسیاری از مسلمان ها را می بینیم که محمد – ص را مهمترینِ پیامبران شمرده؛ اما، سجده را به علی -ع میگذارند و خون وجود شانرا بدست خود و بسیار سخاوتمندانه و در عین حال، بی رحمانه، برای حسین –ع می ریزند؛ در حالیکه چنین عبادت و سجده ای و چنین خون ریزی و فدا کاری ی، به میل و حکم و رضای حضرت محمد – ص نبوده یا نیست. 
به همین ترتیب، می بینیم که دو بنده خدا، انگشت انتقاد گذاشته اند به خلآ های امور و کارهای انجام گرفته یا شده ی ساختمانیِ یک اداره دولتی و شخص رئیس یا مسؤل اداره در غور و مسؤل امور اداره، خیلی آزرده شده و سخت ادعا دارد که او و اداره اش، تنها وظیفه سازماندهی و ساختن را دارد، نه مسؤلیت و جوابدهی قانونی از چگونگی خوبی و خرابی و طول عمر و ….. ساختمانِ که او میسازد و انتقاد گران را "کج بین" میخواند و غلط اندیش و بد گو. با وجود این همه نا خوشآیندی ها و کمی هم خوشآیندی ها، من هم خواسته ام نظری دهم و طبعن، نه بی واکنش به انتقاد: 
سلام دارم! جناب بزرگوار انجنیرتاج محمد زلال، با وجود یکه کارهای قابل ملاحظه ای به آن میزان و مقدار که گفته میشود: "هر کس را به اندازه ارزش و قدرش نزد "بابا"، انجام داده اید؛ و گر چه، مفیدیت و مؤثر بودن شما و فعالیت های ساختمانی – انکشافی شما، اصلن و بسیار واضح و روشن ، غیر عادلانه و غیر متوازن برای غور در کل و تاثیر گذار و مفید برای محدوده مشخصی از غور است؛ نمیدانم گر چه من و سوال بر انگیز است که منحصر بودن کار های انجام داده شما به نقاط معین و به محدوده مشخص و این یک سمته کار کردن های شما، مطابق برنامه و خواست و طرح شما است یا زیر امر و طرح و یا فشار سیاسی – اقتصادیِ کسی دیگری صورت می گیرد؟! ولی، به احتمال قوی، نقش جناب والی در جهت دادن پروژه ها و سمتدهیِ کارهای شما، پُر رنگ و چشم گیر خواهد بود! یا نه؟ 
به هر حالش، در حالیکه من از تولک ام و می دانم که بوی از پول های هنگفت بودجه انکشافی غور و بدست شما قرار داده شده، در آن محدوده غور به مشام مردم نرسیده است؛ با وجود این بی رحمیِ شما، بشما تشکر می گویم که هستید و اما؛ از جواب – گزارش دفاعی و در عین حال، شکایه – انتقاد نامه ی تنبیه کنندۀ شما در ارتباط به نوشتۀ جناب محترم غلام رسول مبین در بارهِ، به قول جناب محترم شما " پلچک کشف شده" و اشارات فضل بزرگوارما، ناگزیرم به عنوان یک آدمی از بخش ساختمانی، بگویم که هیچ بهانه ای؛ هیچ دلیل و هیچ منطقِ علمی – مسلکی ، شما را از نقایص پروژه های تکمیل شده توسط "پیمان کار های" فرمایشه – انتصابی؛ پذیرفته شده از پیمانکار توسط شما و بکار انداخته شده به میل و رضای شما، برائت داده نمی تواند. اگر مسایل و مناقشات اجتماعی را می توانند ارباب ها، ملا ها و کلانتر های قشلاق ها و "برادران" ی از ناکجا پیدا شده ای، حل کنند، اشکالی ندارد؛ اما، اصلن غیر منطقی و غیر مسؤلانه است، کار مسلکی و جوابدهی از کار مسلکی را به غیر مسلکی سپرد؛ آنچه شما اشاره به "شورای کندیوال" دارید. همانطوریکه تداوی و علاج یک بیمار، تنها از و به عهده پزشک ( داکتر طب) می باشد؛ به همین شکل، مسؤلیت های شما در بخش انکشاف ساختمانی، فقط بدوش شماست و هیچ دفتر "افغان اید" – پیمانکار فرمایشی و ابزار اختلاس؛ هیچ کدام یک شورای کندیوال، شورای قشلاق یا شورا های محلی، ملی ، همبستگی، غصب دارائی های عامه – دولتی، حج و اوقاف، نکاح و طلاق و سنگسار ….. درین موارد نمی توانند دخالت مسلکی – انجینری داشته باشند و جوابده قانونی باشند؛ مگر به عنوان و به حیث نیروی کار. خوب میدانیم؛ عادت معمولیِ افغانیست که خود را به " کوچه حسن چپ" زدن، به معنی "جواب خوب" دادن و قانع ساختن جانب مقابل است. وگرنه؛ اگر هر کسی، هر پیمانکاری، ساختمان شما را بسازد، جوابده کیفیت و مطابقت به اسناد "طرح و دیزاین و برآود حزینه" (Design and construction and estimation documents ) هر ساختمان، شمائید؛ چون شمائید نماینده دولت درین بخش و شمائید که از طرف و از نام دولت، به اساس و حکم قانون، منحیث مشتری Customer) ) ، با بدست داشتن اسناد "طراحی و دیزاین و بر آورد حزینه" پروژه ساختمانی، همرای کدام پیمان کار ( Contractor ) ساختمانی، قرار داد می کنید و پروسه ساخت ساختمان را ( از آغاز تا ختم) شما بایدید مطابق مواد قرارداد، زیر نظر و کنترول خود داشته باشید و تنها و فقط این پیمان کار، بعد از تکمیل کار ساختمان، از خوبی و خرابی و مطابقت ساختمانِ آماده شده برای تسلیمی به شما – مشتری Customer) ) ، جوابده است؛ نه هیچ کدام شورای محلی، به هر عنوانی که باشد و همچنین شما بایدین و مسؤلیت قانونی دارید تا درست و دقیق مطابق اسناد " طراحی و دیزاین و بر آورد حزینه" پروژه، ساختمان را به پذیرید و تسلیم شوید با امضای اسناد مربوطه. من بسیار عکس های از پروژه های مختلف شما را در همین صفحه پُر بار و خدمتگذار غوری ها دیده ام؛ واقعن بی توجهی ها زیاد اند و به ویژه در ساخت پل ها و پلچک ها؛ واضحن دیده میشه که در قسمت دیوار ها و بیشترن در بخش تهداب گذاری و ساخت تهداب های بسیاری از پل ها و پلچک ها، تخطی های فاحشی صورت گرفته و محسوس است و واضحن دیده میشود که بیشترن علتش در اختلاس پول و مواد است توسط پیمانکار های فرمایشی – ابزاری، چه رسد به سهل انگاری و سهل کاری؛ اما، براستی بی رحمانه است و واقعن مسؤولیت شما! 
جناب بزرگوارم، به زبان دیگر، شما فرمایش میدهید ساخت هر پروژه و ساختمان را؛ شما پولش (قیمت کار ساختش) را می پردازید؛ پروژه یا ساختمان فرمایش شده توسط شما، از شماست ( از اداره یا نهاد و یا مؤسسه دولتیِ زیر اداره و رهبری شما)، نه از کدام شورا؛ پس باید شما باشید و تنها شما ئید که می پذیرید ساختمان را از پیمانکار و به همین ترتیب، شمائید جوابدهندۀ خوبی و خرابی اش. پس و به همین ترتیب، شمائید، نزد قانون (اگر هست پرسش قانونی) جوابده حال و روزگار همه سختمان های پروژه یا اداره ساخت و انکشاف دهات در غور و در جمله، از حال و روزگار همان، به قول خود شما " پلچک کشف شده" توسط جناب محترم غلام رسول مبین! من" احیآ " نگفتم و نمیگم؛ چون غور، پل و پلچک و راهی نداشته که ویران شده باشه و حالا احیآ اش دارید. شما دارید می سازید و اما، چطور!
برنجید یا نی از انتقادات دوستان؛ هر قدر خوب باشید یا ( خدا نخواسته) بد؛ نمیتوانید برای همه باشید یکی و حتمن برای عده ای خوبید مادی و خرابید معنوی و یا بر عکس؛ پس بهتر است نرنجید از انتقاد دوست های کجبین شما و نگریزید از جوابدهی در مسؤلیت های مسلکی – قانونی شما! 
پیروز باشید و شاد!