آرشیف

2015-1-13

سیما الکوزی

رســـم و رواج هــــــــــا

 
اولتر از همه سلام تقدیم میکنم به خدمت تما م بیننده های سایت زیبای جام غور !
مطلب را درباره رسم ورواج ها آماده کردم امید وارم که مورد پسند شما قرار گیرد :
طویانه در اکثر نقاط  کشور ما روا ج داشته ووالدین در بدل دختر شان یک مقدار پول از خانواده  پسر میگیرند این کار دشواری های را در قبال دارد که درباره از بین بردن آن کوشش شود .
گرفتن طویانه اکثراً با عث میگردد تا تعداد زیادی از دختران  و پسران از نعمت ازدواج محروم گردند و قسمتی از اوامر شرعی ومذهبی زایل گردد .
گرفتن طویانه تا جائیکه دیده شده عاقبت خوب نداشته و پیامد آن با دشواری ، کینه وعداوت همراه است  طعنه زدن ها ، گفت و شنود ها و کم بها دادن  خانواده  دختر از سوی پسر را نیز با خود دارد .
دیگر اینکه ازدواج های اجباری که بدون رضایت دختر وپسر از طرف والدین بر اساس عنعنه صورت میگیرد پیامد این ازدواج ها خوب نبوده شناخت کافی  میان پسرودختر باعث مشاجره نزاع در خا نواده شده سبب فضای جلای نیز میشود .
شریعت اسلام برای پسر ودختر در دوران جوانی حق داده که در مورد انتخاب همه و همسر آینده خود تصمیم اخذ نماید .
البته پسرودختر در انتخاب همسر خویش باید به مشوره های والدین نیز گوش دهند . ازدواج اجباری بروز جار وجنجال میان زن وشوهر فامیل های شان میگردد وزندگی آنهارا برهم میزند . وظیفه خانواده ها وجامعه است که از مصارف بیجا جلو گیری گردد ومطابق شریعت اسلامی در زمینه عمل نمایند .
 
وسلام سیما الکوزی باشنده ولایت غور
8دلو 1388