X

آرشیف

رستم زمان آهسته آهسته غرامت مــــی پردازد!

جنرال دوستم مردی از تبار حماسه آفرینان دیار خراسان زمین که آنرا قومش به "رستم زمان" لقب دادند، جای شکی هم باقی نیست که این پهلوان نامدار قبل از شکل گیری حکومت خاندانی وقبیله یی، درطول تاریخ چی شاهکایها ودلیریها که از خود دربرابر نیروهای متجاوز اشغالگر و برادران ناراضی ومخالفین سیاسی نشان نداد، وقتی نامی از دوستم گرفته می شد لرزه به اندام نیروهای مستکبیر اشغال گر ومخالفین سیاسی وبرادران ناراضی می افتید. اما پس از اینکه حکومت قبیله ساخته شد، جسدهای برادران ناراضی کرزی، غنی  وهم اندیشه های آنها که توسط جنرال صاحب انبار شده بود  به مثابه یک کوه در پیش چشمان کرزی وهمتایان آن ظاهر می شد وآنها را سخت می آزارید که تحملش را به سختی می توانستند با خود حمل کنند وهمینطور بلا فاصله رهبران قبیله نقشه های قومی خویش را علیه جنرال وطن طرح کردند و بنابه همان ترفندهای افغانی خویش از دوستم وقومش تنها استفاده ابزاری بردند، همینکه کرزی به رای قوم بزرگ ازبک ها چوکی را تصاحب شد جنرال را جنگ سالار، ناقض حقوق بشر وجلای وطن اعلان کرد، اما من آن جلای وطن بودن این دلیرمرد را در آن زمان بالاتر ازین جلوه می دهم که اکنون تنها معاون سمبولک است، نامش است معاون اول؛ اما فاقد هرنوع صلاحیت های اجرایی، غنی چی جای که دست وپای دوستم را در ارگ ببسته وهمه صلاحیت هایش را بین خود و سرور دانش منقسیم کرده حتی در این اواخر غنی توان شنیدن نام دوستم را از طریق رسانه های همگانی هم ندارد، در کارهای مملکت داری وکشورداری خو هرگز نام از دوستم گرفته نمی شود اما همینکه دوستم می خواهد تا نامش در رسانه ها بحیث معاون اول ظاهر شود که حق مسلمش است، دیگر راه یی جز این باقی نیست که دوستم حرف از اتحاد قوم وبسیج سازی قومش با مبارزه علیه طالب ها وامثال طالب به زبان بیآورد تا از پاره های گوشتش از فارایاب تا جوزجان وغیره دفاع کند؛ زیرا این حق مشروع جنرال صاحب است تا از یک طرف از قوم خود دفاع کند واز طرف دیگر نامش در رسانه ها ظاهر شود،  بازهم می بینیم که برای غنی این کارجنرال سخت سنگینی می کند ودفعتآً واکنش های تند را از خود نشان می دهد وآن بسیج قومی را ملیشه سازی مجزا ازحکومت و امثالهم اعلان می دارد و رستم زمان را به زاده گاه پدری اش اخطار می دهند که "یا به ارگ بیا یا از ما کنار برو وازقومت دفاع کن" این عبارت ها این پیام را  می رساند که در این کشور تنها نیروهای غنی است که وضعیت امنیتی کشور را درمخاطره انداخته وهرنوع مبارزه علیه برادرانش را محظور وممنوع اعلان می دارد واجازه نمی دهد که دیگران حافظ جان ومالشان باشند، جنرال صاحب عزیز مواظب جانت باش اینجا نقشه طوری دیگر رقم خورده، می هراسم که پیش از تکمیل این پنج سال، همین مقام سمبولک را هم از دست ندهید.
 لب سخن اینکه دوستم را قومش دوستم ساخت اما بدبختانه غنی رقیب وحریف دوستم که ازسالهای زیادی به این طرف ایشان را جنگ سالار وتفنگ سالار تعریف می کرد وائتلاف با دوستم را قطعاً ناروا می دانست وهمیشه مانند صیاد درکمین نشسته پشت شیکار هدفش خم خم راه می رفت، سرانجام غنی به این خواب خود رسید و امروز  دوستم را با کارد خودش سر می برد و جنرال توسط رای مردم خودش چنان در چنگال غنی قرار گرفته است مثل اینکه شیر در قفس روباه در آید وحتی امروز این شیر درچنگال روباه بدون اجازه آکسجن هم تنفس کرده نمی تواند، وبه همین اساس غنی تمام عقده های که تا امروز به دفاع از برادران خویش علیه دوستم داشت ودرسالهای قبل مقاله انشاء می کرد وآنرا قاتل می خواند، امروزه بدون هرنوع مصرف، آن مقالات تیوریکی خویش را منصه عملی می بخشد و آن انتقام ها را پس می گیرد، غایتاً گفته می توانیم که دوستم آهسته آهسته غرامت جنگ های دشت لیلی وامثال آنرا می پردازد، این سزای دوستم وقوم دوستم است که از تاریخ تجربه نگرفتند وهرگز محاسبه نکردند که گرگ ومیش در یک آبخور آب نمی خورند واکنون چی قدر سخت است که اقوام دوستم یکی پی دیگری به قتل برسند، خانه وکاشانه شان به آتش کشانیده شود و جنرال صاحب حق ارایه نظر هم دربرابر طالبان یعنی نیروهای غنی نداشته باشد چی جای که عملاً به دفاع از قومش درمیدان نبرد مبارزه کند، جنرالی که تا امروز هیج پدیده یی قامت رسا اش را دربرابر دشمن خم نتوانست اما امروز ستاره اقبال جنرال چنان راه افول پیش گرفته است که عزیزان خویش را یکی پی دیگر از دست می دهد بازهم گوش به فرمان است، اما تا هنوز جنرال به این مقوله پی نبرده که " هیچ عاقلی شاخه زیرپای خویش را نمی زند" وغنی هم هرگز اجازه نمی دهد تا نیروهایش که در شمال می جنگند طمع نیروهای دوستم شود…
دوستم بارها اعلان کرد که من به طالب کشی  دکتورا دارم، اما هرگز درک نکرد که این سند دکتورا را متفکر در ارگ نشسته ملغی ساخته است، تو دیگر دکتورا نداری، هنوز خودت هم تا کمر درگل فرو رفته اید، دیگر زمانی طالب کشی تو خلاص شد، زیرا عملاً زیر نظر برادربزرگ طالبان وحامی آنها ماموریت می کنید.
هوش کن به تعقیب ملغی شدن سند دکتورا، خودت محوی فزیکی نشوی زیرا در جای خطرناک قرار گرفته یی جنرال مملکت….
1/5/1394

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.