آرشیف

2015-3-15

mazizi

رستاخیز 24 حوت سال 1357 مردم هرات بنیان نظام کودتائی ضد خلق را در شکستاند

بسم الله الرحمن الرحیم

*******************

درآن شبها که جغد شوم بدبختی
سرود نحس را از برجهای شهر وهر ویرانه سرمیداد
واهل قریه ها ،وشهرها آنرا….
شگون مرگ می خواندند
ودر فردا ی آن ایام
هجوم خیل کفتاران وحشی را
باهل قریه می دیدند و می گفتند :   
خدایا شر اینها را تو از ما دور کن یارب !
تما اهل شهر نیز همچنان
ا ز هر یکی گرگان درنده
که تشنه بهر قتل وخون انسان بوده اند هر جا
همیشه برحذربودند !
وبا خود زیر لبها زمزمه داشتند :
خدایا ! وحشتِ ، درندگان را
ازسر ما دور می گردان
الهی چشم شا نرا کور میگردان !
در آن دوران حزن انگیز
هرات باستا ن با آن همه وسعت
چو زندانی برای مردم آن بود
وزندانبان شهر چون دیو ویا از جنس شیطان بود
چه شبهای پر از کا بوس
چه ایامی پر ازوحشت
برای هر مسلمان ویا افغان و انسان بود
—————————–
در آن ایام درد آگین
درآن شبهای غم آلود
که بر روی زمین اولیاء الله وخاک پاک انصاری
همه اهل هرات ازدست ظلمِ خلقیِ ناپاک دیدند زحمت و خواری
فضای آسمانِ شهر وده در آنزمان نوعی تلاطم داشت
توگوئی لشکرِایمان بپا برخواسته وقصد تهاجم داشت
حکایت از قیام وجنبش خلق مسلمان بــود
به ضد خلقی مزدور، چون برضد انسان بود
———————————————
شبانگاهان مردان خدا ، کو از برِ طاعت
بفرمان خدا ی پاک وبی همتا
در آن شب تا سپیده، زنده داربودند
وبا غسل شهادت
جانهای پاک شانرا شستشو دادند
وبا عطری دل آویز شهادت
جامه های پاک را
هم چون کفن اندوده پوشیدند
و هر یک با زبان حال با فامیل خود گفتند :
که فردا روز جنگِ کفر واسلام است
وفردا روز جشــن هر مسلمــا ن است
وما پیروز خوا هیم بود در هرحال
اگر فاتح شویم غازی
واگر کشته شویم ، شهد شهادت نوش جان ما
شمـا ای نورچشمـــــان پـدرباید صبور باشیـــد !
واز خلقی یِ ضدِ خلق و….
و ضد نسل انسان دورمی باشید !
———————————-
نماز فجر را آ نروز
همه اهل هرات از قریه ها
با جمع شیران خدا باهم اداکردند
وباگلبانگِ « الله واکبرِ»ِ خود ، نعره ها کردند
کسی با دست خود منگا ل
یکی چوب ویکی چنگال
کسی سیلاوه یا شمشیر
دگر با کارد ویا ، شش تیر
کلنگ یا تیشهء دردست
به چوب وسوته وسرمست
همه شان همصدا گویان
نوای دلکش قــــرآن
شعار مرگ سر دادند
وخلقی را درون تانگهایش جمله در دادند
در آن روز، جنبش شیران ومردان خدا
با اتحاد وهمدلی و قوت ایمان
غرور ظلمت منحوس ،حزب ضد انسان را
زپا افکنده آنرا روسیاه بر خاک مالیدند
وبر اوج شکوه وسر بلندی
پرچم توحید و نصرت را
به هر برج وبه هر بارو
به هر کوی وبه هر برزن
به شهر خواجه انصاری
به شهر جامی وملاحسین وخافی و تاکی
به شهر اولیاء الله ومردان نجیب و خوب ودلپاکی
بر افراشتند وسر دادند:
شعار تابناک زور ایمان را
همانا « زنده باد اسلام » !
هما !« مرگ برخلقی» !
درآن روزی که ایمان شوکتش را برملا میکـــرد
در آن روزی که شیطان راهمیشه زیرپا می کرد
تمام شهریان ، با مردمان پاک روستائی
کنار افسران پاک وبا ایمان
درآن اردوی زلمی کوت
هرات باستان را ….
ازوجود دشمنان دین وملت پاک بنمــودند
سیاهی را بخون لاله گون خویش بزدودند
در آندم از کران تا بیکران مملکت …..
برشیر مردان هراتی مرحبا کردند
وبر روح شهیدان هریوا هم دعا کرد ند
—————————————–
اگر چه دشمن بدخواه وبد اندیش
زکشته پشته ها ی ساخت
واز خون عزیزان هری در هر طرف
چون جوی های ساخت
ولی در ختم آنروزی که خونین بود
سرود نغمۀ گلبانگ آزادی
بهر سوئی وطن پیچید
وبا صوت رسای نعرۀ الله اکبر
مژدۀ فتح وظفر را بر همه اهل وطن سرداده ومی گفتند :
که ای دریادلان عرصه ء ایمان
که ای چابک سوارانیکه بر میهن
همیشه عشق میدارید
سر انجام دشمنان این وطن
در هر مکان وهرزمان
رسوا شوند آخر
ودر پایان این شامِ سیاه وتلخ این میهن

دوباره آفتاب حریت بر می دمـد برکوچه و برزن

پا یـــا ن
************
محمد عزیز( عزیزی )
والسلام وعلیکم ورحمت الله وبرکاتـــه
روزدوشنبه24حوت 1388
01:30
AM ساعت :
مطابق :2010-03- 15
برابر با :28 ماه ربیع الا ول سال 1431 ه – قمری

hmaazizi@yahoo.co.uk