آرشیف

2015-1-14

محمد یاسین صیقل

رسالت و مسئولیت جـــوانـــــــــــان و محصلین

 

جوانان بدانید که پیروزی یک اندیشه در گروه سطح ارتقاع یافته دانش، ایمان داری، احساس مسهولیت ، ایثار و فداکاری و اخلاص می باشد .
بناً وظیفه مهم شما جوانان این است که صلاحیت و شایستگی علمی و ایمان داری خویش را در راستای امحای تمامی مشکلات موجوده کشور بکار برید زیرا شما که بلند ترین مرجع امید ملت و قشر آگاه کشور هستید .
موقعیت تان به مثال میماند که دردل شب در نقطه بلندی قرار داشته بیدار هستید ومی نگرید که در پاهینتر از موقعیت شما آتش سوزان از هر صوب جان ومال تان را میسوزاند ومردم همه غافل ودر خواب اند وظیفه شما ست که با صداهای چون آی! مردم ازخواب بر خیزید وآتش را خاموش کنید وجان ومال خودرا از هلاکت نجات دهید اگر این وظیفه خود را ادا کردید خوب و اگر نه مسهولیت گناه و جرم این همه خسارات نابخشودنی به دوش شما خواهد بود چون امروز همه شما شاید جریانات جاری درکشور هستید که دشمن با طرح دسایس و توطیه های گوناگون و به صرف سرمایه های گزاف درپی امحای هویت ملی و ارزش های دینی و غیره افتخارات و هست و بود ما افتیده و با تلاش های مذبوحانه شان اطفال و جوانان مارا شکار و قربانی امیال وآرزوهای شوم خویش مینماینداما مسهولیت فردفرد ملت بالخصوص قشر جوان و تحصیل یافته کشور است که در برابر سیل فتنه دشمن سد ساخته نگزارند که ملت قربانی آنها گرد.
 
محمد یاسین صیقل
دانشجوسال دوم دانشکده تعلیم وبربیه دانشګاه بلخ