آرشیف

2019-9-28

رسألت شهروندي خود را به اساس اصول آن باید آنجام داد.!

 

رسألت شهروندي خود را به اساس اصول آن باید آنجام داد.!

 

 انتخابات یکی از پروسهٔ های گسترده و سرنوشت ساز برای کشور مان تلقی میشود. و بلخصوص این پروسه مهم تر از همه پروسه ها سرنوشت کشور مان را رقم میزند. پس بهتر است بدانیم، که در إین پروسهٔ نقش مان نسبت به پدیدهٔ های دیگر لازم است؛ و در این پروسهٔ گسترده باید همه به اساس قوانین و مقرارت آن اشتراک ورزیم تا بتوانیم، برای کشور خود زعیم مناسب بگذینیم. قسمکه میدانید انتخابات جنبه مردمی را دارا می باشد. و عدم حظور مردم این پروسهٔ را به چالش خواهند کشید. پس بهتر است به عنوان شهروندان واقعی إین سرزمین مشروعیت سیاسی خود را به نمایش بگذاریم. تا با استعمال حق سیاسی خویش زمینه سازیِ و توسعه برای کشور مان را مساعد سازیم.
 پس از همین رو باید تمام قشر جامعه در إین پروسۀ گسترده خود را شریک سازد. تا برای فردا بهتر کشور مان یک فرد که احساس وطن دوستی در سرشت آن نهفته باشد. منتخب و بگذینیم، و مسئولیتِ که در قبال کشور خود را داریم آن را به راه مثبت و نیک استعمال کنیم،
 نیاز است برای شهروندان تا شهر خود را برای خود به شیوۀ مورد پسند و مورد نیاز خو بسازد. و در پهلوی آن شهروندان حق قانونی انتخاب را در انتخابات دارا می باشد. تا بتواند فرد مناسب را برای کشور خود انتخاب کند. و إین حق را از شهروندان هیچ کسی غصب کرده نمی‌تواند. 
#شهروندانِ‌گرامی! 
در این لحظه حساس کشور باید گردهمایی را تشکیل بدهیم برای بهبود کشور مان تا بتوانیم به وسیله بسیج هاي اجتماعي برای بهبود کشور مان طرح یک برنامه منظم را طراحي کنیم، و به اساس آن طرح براي خود و برای کشور مان چارچوب منظم تهیه کنیم، و إین عمل را می‌تواند جزء از رسألت شهروندي ما محسوب کنیم، بعضي ها دلسردانه عمل مي‌نمایند با إین پروسهٔ؛ ولی هموطن گرامي موقعی إین نیست که به دیوار خانه تیکه زده و نا امیدي تان را در رابطه به وضعیت کشور ابراز کرد.و حتی حق شهروندی خود را نادیده گیرید.
 باید به عنوان شهروند فعال کشور خود در إین پروسهٔ مردمي اشتراک ورزیم و برای انتخابات سال جاري چهره مشروعیت ببخشیم، و این رسألت را به عنوان شهروند و یک وطن‌دوست اداء نمایم، سهل‌انگاری هر شهروندان تسهیل میبخشد به بی‌اعتباری و تقلب گسترده از آدرس شما به انتخابات؛
 بهتر است در این پروسهٔ آینده کشور خود را با دستان خود نقشه_
 کنیم،من نیز به عنوان یک جوان وشهروند در إین پروسه رسالت خود را اداء می نمایم و اشتراک می ورزم و مشروعیت سیاسی میبخشم به رأی مربوطه خود به انتخابات. و هم‌چون با یک جم و یا گروه تازه؛
به شعار های سیاسیون فریب نخورید. و کوشش کنید. فرد مناسب را به عنوان زعیم کشور تعیین کنید، تا تواناي حفظ مرزها هویت و دفاع کشور مان را در سازمان هاي جهانی داشته باشد. و قدرت،دانش سیاسي را دارا باشد. تا به هیچ حریف خود در ابعاد مختلف کم جلوه نشویم.
 اگر نظر به تئوری اسلام به این موضوع بپردازیم به واضحات بیان شده که میان خود شخص را منتخب کنید. که توانایی تمام ابعاد حکومت را در خود داشته باشد. و فردِ باشد. که باعث پذیرش همه گان جلوه شود. 
 ما همه باید فردِ را به کشور خود بگذینیم، تا بتواند از حق حقوق،مال،جان،امنیت،رفاه و مال بیت‌المال مان دفاع کند. پس باید حساس باشیم در إین پروسهٔ، و رأی خود را به عنوان شهروند مسئولیت پذیر در صندوق هاي انتخاباتي بریزیم؛ 
#چه‌چیز‌توهین‌به‌کلمه‌شهروندوتوهین‌برای‌وطن‌مان‌جلوه‌می‌شود؟
میخواهم به این موضوع حساس بپردازم اینکه شهروند باید به عنوان شهروند عمل کند نباید به عنوان یک اجنبی عمل کند. و زنده ماندِ یک نظام وکشور بر اساس رأی تمام جمعیت همان جغرافیا استوار است. 
و بهتر است در إین پروسۀ وجدان خود را محکمه قرار دهیم به اساس اصول وجدان نیکِ خود عمل کنیم، و با چند افغانی ناچیز در حق کشور مان معامله خیانت راقبول نکنیم، و به نام شهروند احترام قائل شویم؛ وطنِ که جایگاه مادر را دارد. پس بهتر است از مادر خود و سرپناه خود به بهترین نوع نگهداري کنیم، و در مسئایل سیاسي آن اشتراک ورزیم،
رأی میدهم تا برای وطن باثبات و توسعه دست یابم،
خواهانِ جلوگیري از تقلب هستیم؛
با امید افغانستان درخشنده!!!!!

نویسنده: احسان‌ الله "ابراهیم‌خیل"