آرشیف

2014-12-11

احمد شاه سلیمی

رزم دیگر زنده عاشوری کند

تا سیـــــــــــه بین پاس مزدوری کند
خفتۀ پاریـــــــــــــــن بما زوری کند
آنکه عمــــری در کف عدوان نشست
از ولی امــــرش چه سان دوری کند
مشت پــــــــــوک اجنبی خواه مقتدر
دشمن شیـــــــــــــــــاد فغفوری کند
لشکـــــــــر افغان زبُن وارونه کرد
ورشکسته اکت شیپــــــــــوری کند
تا بـــــــزرگان در پی اغفال ماست
نسل شیطان طبل مغــــــروری کند
تکه دار راه حق گــــــــم کرده راه
آن فسونگر میل بی نـــــــوری کند
از خلاء حــــــــــرص و آز ابلهان
چشم مست بــــــد کنش کوری کند
پای پیش آرد بــــــــه مــرز آتشین
شوق مهد سوری و غوری کند
در نفـــــاق شیر و ببــــــر بیشه ام
لشکـــــر روباه سلـــــحشوری کند
درس دیگر خــواهد آن ناپاک بین
قوم افغان فکـــــــر تک پوری کند
هر وجب از خاک ما ایمان ماست
گوی بر دشمــــــن خود دوری کند
غیر ت پیشین بجـــــــا آورد نیست
نفس گم ره تـــــا بکی، زوری کند
شیردستــــــان باز یک پیکر شوند
آن روبــــه اندیشه معـــــذوری کند
خیـــــــز و برپا شو ایا«بابای» من
رزم دیگــــــــر زنـده عاشوری کند