آرشیف

2014-12-12

الحاج سید محمد رفیق نادم

رخسار

مـردم ایـن عـصـر با شـد مـردم بـسیـار کـج                قول شان کج فـعـل شـان کـج جمله گفتار کج

آمــر ومـامـور مـا دون پـیــاده جـمــلــگـــی                شــد بــلای جـان مــردم دستــه طــرار کــج

از گـدا و از ملنگ گشـنـه مسـت بــی هنـــر                 کـوزه کـج کجکول آن کـج بسـتن چلـتار کـج

مــرد ثـروتـمـنـد گیـرد یـومیــه خـر کـار را                  خود بـود کج اجرآن کج پـیـشـه خـر کار گـج

صاحب کـوتی نمـوده مصـرف پـول گـزاف                مصرفـش کج هـمتـش کـج فـنی ومعـمـار کج

شــدبلـنـد دیـوار آن کـوتـی زیبــا و مــدُکــی                سنـگ آن کـج خشـت آن کج جمـله دیوار کج

مرد دهقـان در زمـان خود نهال غرس کرد               عزم آن کج قصد آن کج غرس آن اشحار کج

تاببرشدآن نهـال پـرورده شــددردســت کــج                   شـاخ آن کـج بـرگ آن کـج تـنـه واشمـار کج

نو جوان بی تمدن کاکه هم عصری نماست              کفـش آن کـج سگـرتـش کـج کردن نسوار کج

(نادم)بی چاره بنگـر روی یارت را ببـیـن

زلف سنبل جا گرفته روی آن رخسار کج

 

گرفته شده از مجوع اشعار (نادم) صاحب