آرشیف

2015-1-5

عبدالبصیر مولویزاده

رحمتی در غور چه کرد

غور: سر زمین باپهنا و وسعت زیاد اما با نفوس متوسط، سر زمین با گذشته های مشبوع ومملواز افتخارات، سرزمین که درصفحات تاریخ نامش با مدنیت وتعالی فرهنگ پسینه وپیشینه است فروشکوهی مضاعف را درپهنه هنردارا بوده است. سرزمین که در زمان یکی از مدنیت ها وقطب های راسخ علم وهنر بوده است هنر با رفعت وبلند منحصر با طرر ونگار خودش سرزمین که راد مردانش با تنومندی وپایمردی تعالم وافکاررا ازکنار به کنار دیگر دنیا انتقال میدادند در راهی گسترهی آموزه های اسلام بزرگترین نقش را ایفا نموده اند. مقام شامخ ووالای را درعلم وهنردارا بوده اند. ولی متاسفانه آنچکه ازآن دیاروقوم به میراث مانده چیزی را باخود ندارند که حداقل نوعی قرینه شباهت وهمانندی رادربین ایجاد بکند جا معه که پوسیده وگندیده ودرمرداب ازجهالت ونادانی غرق شده جامعه که علم وهنر معرفت وفرهنگ دریک طاق نسیان گذاشته شده اند ارج وارزش ندارندبرای همین است که درساحه دولت امروزی وحاکمیت فعلی حقوق وحق را که مستلزم است برایش قایل نیستند افراد حاکم وسردمداربه این دیار گماریده میشوند،باسابقه پز از زیشتها وپلیشتها که صفات بد ومذموم را با خود حمل نموده اند؛ با قباحت وشناعت بالای ما حاکمیت وقیمومیت میکنند. من در اینجاه میخواهم ثمره کاری رحمتی والی فعلی غور را که دراین دور حاکمیتش درغور داشته به محضر شما اراءه بدهم.
1.گسترش واشاعه اختلافات قومی:گرچه این پدیده قبل ازآمدن رحمتی درغوروجود داشته ولی با آمدن ایشان بسط وتوسعه بیشتر یافت رحمتی باسیاست نا بخردمندانه ومدیریت ضعیف که در راستای حکومتداری داشه وتمایل به قوم وگروهی خواص که داشته عامل نا هنجاریهای اجتماعی درسطح این ولا شده است، اگر مقیاس کوچک از زمان آمدن شخص مذبور تا الحال ازاوضاع اجتماعی وسیاسی غورداشته باشیم تفاوت با نماهای بزرگ ووالای را در این راستاه مشهود هستیم امروز وضعیت غور فاجعه بار وبحران آمیز است در اکثر مناطق ساختارهای قومی درتحت هرعنوان ونامی موازی با حاکمیت دولت وجود دارد وحکومت وحاکمیت خود را دارا هستند چیزی به نام قانون وحاکمیت دولتی قابل اعمال نیست بعنوان نمونه دولتیار که نزدیکترین ولسوالی است چه قدر حاکمیت های خود سرانه وساختار های پلیدی قومی ریشه دوانیده است.
2.فعالیت در جهت تعمیم وگسترش آموزه های یک مذهب ونژاد خواص که این هم خیلی جای تاثر وتاسف است.
3.گسترش فساد به هر نوعیش در داخل اداره  تحت کارش که این هم از هیچ فرد غوری مکتوم نیست البته این مسءله ناشی از مدریت ضعیف وشخصیت فاسد این آقااست که قبلا تذکر داده ام. 
4.اعمال سانسور بالای اکثر رسانه های که در غور فعالیت داشته اند.برای اینکه این  آقا فعالیت های نا شایست وکار های غیر قانونی خویش را در خفا نگهدارد با لای رسانه های فعال اعمال قدرت داشته واین رسانه ها نتوانیستند باز تاب دهنده حقایق برای مردم باشند. 
5.سرپیچی ازقوانین ومقررات وضع شده:برای این موضوع مثال واضح وروشن را به خدمت شما اراءه میدهم. ولسوالی دولتیار درحین تشکلش به عنوان یک واحد اداری؛ مرکزش بنام کورک که نقطه مرکزی هم پنداشته میشود بوده ودراکثر نقشه های که ازواحد های اداری افغانیستان داده شده مرکز این ولسوالی بنام کورک است ولی این شخص برای اینکه هم حزبی ها وپارتی های خود را خوش نگهبدارد دست به اقدام انتقال مرکز این ولسوالی از یک نقطه به نقطه دیگر زد که با مخالفت سخت مردم واهالی منطقه ودولت مرکزی قرار گرفت واین مسله را چندین وچند بار دولت مرکزی مکتوبا برایش تفهیم نموده است که انتقال مرکز یک واحد اداری از یک نقطه به نقطه دیگر فقط ازطریق تصویب پارلمان وامضا رءیس جمهور ممکن است.
6.مرتکب شدن به جرایم نا بخشیدنی: این فرد با رویکرد ناسالم خود نسبت به افراد فعال وچیز فهم، خواست این افراد را ازساحه دولت وحاکمیت ویا از زیر چتر دنیا به عدم سوقشان دهد.مثال: واقعه نزدیک را میخواهم یاد آورشوم قتل آقای شهریارشرق؛ شهریار فرد آزموده وآموخته این دیار بود او آرایه های مدنی وسیاسی را خوب میدانیست،  میتوان فردمدنی سیاسی گفتش؛ ولی رحمتی بعنوان کردن این که شهریار دزد، راه زن،قطای طریق،طالب، وغیره مسایل که هیچ وفق با شخصیت شهریار نداشته وندارد،شهریار را بایک دسیسه وتوطیه نا جوانمردانه به قتل رساند؛ همه مردم غور شهریار رامیشناختند وکارنامه اورامیدانیستند         عبدالبصیر "مولویزاده "